کمترین: 
1.9015
بیشترین: 
1.9514
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9479
زمان: 
8/26 23:32
قیمت نفت کوره امروز 26 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 26 آبان 1396 , 1.9479 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:08","price":1.9046},{"date":"1396/08/26 00:32","price":1.9043},{"date":"1396/08/26 01:08","price":1.9051},{"date":"1396/08/26 01:32","price":1.9055},{"date":"1396/08/26 02:00","price":1.9057},{"date":"1396/08/26 03:00","price":1.9079},{"date":"1396/08/26 03:32","price":1.9053},{"date":"1396/08/26 05:08","price":1.9062},{"date":"1396/08/26 05:32","price":1.9016},{"date":"1396/08/26 06:08","price":1.9015},{"date":"1396/08/26 06:32","price":1.9036},{"date":"1396/08/26 07:00","price":1.9044},{"date":"1396/08/26 07:32","price":1.9041},{"date":"1396/08/26 08:08","price":1.903},{"date":"1396/08/26 08:32","price":1.9024},{"date":"1396/08/26 09:00","price":1.9023},{"date":"1396/08/26 09:32","price":1.9024},{"date":"1396/08/26 10:00","price":1.904},{"date":"1396/08/26 10:32","price":1.9057},{"date":"1396/08/26 11:08","price":1.9061},{"date":"1396/08/26 11:32","price":1.9058},{"date":"1396/08/26 12:00","price":1.9032},{"date":"1396/08/26 12:32","price":1.907},{"date":"1396/08/26 13:08","price":1.9079},{"date":"1396/08/26 13:32","price":1.9179},{"date":"1396/08/26 14:08","price":1.9187},{"date":"1396/08/26 14:32","price":1.9215},{"date":"1396/08/26 15:00","price":1.9219},{"date":"1396/08/26 15:32","price":1.9281},{"date":"1396/08/26 16:00","price":1.923},{"date":"1396/08/26 16:32","price":1.9228},{"date":"1396/08/26 17:00","price":1.9213},{"date":"1396/08/26 17:32","price":1.9219},{"date":"1396/08/26 18:00","price":1.9137},{"date":"1396/08/26 18:32","price":1.9168},{"date":"1396/08/26 19:00","price":1.9218},{"date":"1396/08/26 19:32","price":1.9253},{"date":"1396/08/26 20:08","price":1.9349},{"date":"1396/08/26 20:32","price":1.9357},{"date":"1396/08/26 21:00","price":1.941},{"date":"1396/08/26 21:32","price":1.9455},{"date":"1396/08/26 22:00","price":1.9467},{"date":"1396/08/26 22:32","price":1.9514},{"date":"1396/08/26 23:00","price":1.9462},{"date":"1396/08/26 23:32","price":1.9479}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398