پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
3.9
بیشترین: 
562300
قیمت تقلبی: 
562100
زمان: 
8/26 23:50
قیمت آبشده شنبه ای امروز 26 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 26 آبان 1396 , 562100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:05","price":3.9},{"date":"1396/08/26 00:10","price":555800},{"date":"1396/08/26 00:15","price":555900},{"date":"1396/08/26 00:25","price":555800},{"date":"1396/08/26 13:15","price":556700},{"date":"1396/08/26 13:20","price":556900},{"date":"1396/08/26 13:25","price":557100},{"date":"1396/08/26 13:30","price":557500},{"date":"1396/08/26 13:35","price":557100},{"date":"1396/08/26 13:40","price":557300},{"date":"1396/08/26 13:50","price":557200},{"date":"1396/08/26 13:55","price":557400},{"date":"1396/08/26 14:00","price":557300},{"date":"1396/08/26 14:10","price":556900},{"date":"1396/08/26 14:30","price":557200},{"date":"1396/08/26 14:40","price":557100},{"date":"1396/08/26 14:50","price":557000},{"date":"1396/08/26 14:55","price":557100},{"date":"1396/08/26 15:05","price":557000},{"date":"1396/08/26 15:15","price":557100},{"date":"1396/08/26 15:40","price":557000},{"date":"1396/08/26 15:45","price":557100},{"date":"1396/08/26 15:50","price":557000},{"date":"1396/08/26 15:55","price":557100},{"date":"1396/08/26 16:00","price":557000},{"date":"1396/08/26 16:05","price":557100},{"date":"1396/08/26 16:15","price":557000},{"date":"1396/08/26 16:30","price":556800},{"date":"1396/08/26 16:40","price":556700},{"date":"1396/08/26 16:45","price":556800},{"date":"1396/08/26 16:50","price":556700},{"date":"1396/08/26 16:55","price":556900},{"date":"1396/08/26 17:15","price":557000},{"date":"1396/08/26 17:20","price":556800},{"date":"1396/08/26 17:25","price":557200},{"date":"1396/08/26 17:40","price":557300},{"date":"1396/08/26 17:45","price":557700},{"date":"1396/08/26 17:50","price":557500},{"date":"1396/08/26 17:55","price":557700},{"date":"1396/08/26 18:00","price":557800},{"date":"1396/08/26 18:15","price":557700},{"date":"1396/08/26 18:25","price":557900},{"date":"1396/08/26 18:35","price":557800},{"date":"1396/08/26 18:40","price":557700},{"date":"1396/08/26 18:45","price":557900},{"date":"1396/08/26 19:00","price":558000},{"date":"1396/08/26 19:05","price":558100},{"date":"1396/08/26 19:10","price":558200},{"date":"1396/08/26 19:20","price":558300},{"date":"1396/08/26 19:25","price":558500},{"date":"1396/08/26 19:30","price":558800},{"date":"1396/08/26 19:40","price":559100},{"date":"1396/08/26 19:45","price":559000},{"date":"1396/08/26 19:50","price":559100},{"date":"1396/08/26 19:55","price":559400},{"date":"1396/08/26 20:05","price":559300},{"date":"1396/08/26 20:15","price":559400},{"date":"1396/08/26 20:20","price":559500},{"date":"1396/08/26 20:25","price":559800},{"date":"1396/08/26 20:30","price":560100},{"date":"1396/08/26 20:35","price":560200},{"date":"1396/08/26 20:40","price":560300},{"date":"1396/08/26 20:45","price":559800},{"date":"1396/08/26 20:50","price":560000},{"date":"1396/08/26 20:55","price":560100},{"date":"1396/08/26 21:00","price":560000},{"date":"1396/08/26 21:10","price":560100},{"date":"1396/08/26 21:15","price":560300},{"date":"1396/08/26 21:20","price":560100},{"date":"1396/08/26 21:25","price":560800},{"date":"1396/08/26 21:35","price":561000},{"date":"1396/08/26 21:40","price":561500},{"date":"1396/08/26 21:45","price":561800},{"date":"1396/08/26 21:50","price":562000},{"date":"1396/08/26 21:55","price":562300},{"date":"1396/08/26 22:05","price":561700},{"date":"1396/08/26 22:10","price":561800},{"date":"1396/08/26 22:15","price":561700},{"date":"1396/08/26 22:20","price":561500},{"date":"1396/08/26 22:25","price":561400},{"date":"1396/08/26 22:35","price":561300},{"date":"1396/08/26 22:45","price":561100},{"date":"1396/08/26 22:50","price":561300},{"date":"1396/08/26 22:55","price":561400},{"date":"1396/08/26 23:10","price":561300},{"date":"1396/08/26 23:20","price":561400},{"date":"1396/08/26 23:30","price":561500},{"date":"1396/08/26 23:35","price":562000},{"date":"1396/08/26 23:40","price":561800},{"date":"1396/08/26 23:45","price":562000},{"date":"1396/08/26 23:50","price":562100}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398