کمترین: 
7589.9
بیشترین: 
7994.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7827.3
زمان: 
8/26 23:30
قیمت بیت کوین امروز 26 آبان 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 26 آبان 1396 , 7827.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/26 00:00","price":7699.7},{"date":"1396/08/26 00:30","price":7749.9},{"date":"1396/08/26 01:30","price":7759.9},{"date":"1396/08/26 02:00","price":7833.6},{"date":"1396/08/26 02:30","price":7818.3},{"date":"1396/08/26 03:00","price":7849},{"date":"1396/08/26 03:30","price":7864},{"date":"1396/08/26 04:00","price":7970},{"date":"1396/08/26 04:30","price":7936.2},{"date":"1396/08/26 05:00","price":7994.7},{"date":"1396/08/26 07:30","price":7937.6},{"date":"1396/08/26 08:00","price":7938.2},{"date":"1396/08/26 08:30","price":7894.9},{"date":"1396/08/26 09:00","price":7855},{"date":"1396/08/26 10:30","price":7872.8},{"date":"1396/08/26 11:00","price":7772.5},{"date":"1396/08/26 11:30","price":7589.9},{"date":"1396/08/26 12:00","price":7716},{"date":"1396/08/26 12:30","price":7691.9},{"date":"1396/08/26 13:00","price":7693.5},{"date":"1396/08/26 13:30","price":7785.2},{"date":"1396/08/26 14:00","price":7786.1},{"date":"1396/08/26 14:30","price":7852},{"date":"1396/08/26 15:00","price":7868.3},{"date":"1396/08/26 15:30","price":7810.9},{"date":"1396/08/26 16:00","price":7856.4},{"date":"1396/08/26 16:30","price":7764},{"date":"1396/08/26 17:00","price":7822.4},{"date":"1396/08/26 17:30","price":7795.4},{"date":"1396/08/26 18:00","price":7829.4},{"date":"1396/08/26 18:30","price":7885.5},{"date":"1396/08/26 19:00","price":7903.8},{"date":"1396/08/26 19:30","price":7969.7},{"date":"1396/08/26 20:00","price":7886},{"date":"1396/08/26 20:30","price":7877},{"date":"1396/08/26 21:00","price":7789.5},{"date":"1396/08/26 21:30","price":7835.5},{"date":"1396/08/26 22:00","price":7849.5},{"date":"1396/08/26 22:30","price":7812.2},{"date":"1396/08/26 23:00","price":7817.5},{"date":"1396/08/26 23:30","price":7827.3}
بروزرسانی در تاریخ 11 اسفند 1399