پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
34.3
بیشترین: 
556700
قیمت تقلبی: 
556000
زمان: 
8/25 23:35
قیمت آبشده شنبه ای امروز 25 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 25 آبان 1396 , 556000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:05","price":34.3},{"date":"1396/08/25 00:10","price":556200},{"date":"1396/08/25 00:25","price":556300},{"date":"1396/08/25 00:35","price":556200},{"date":"1396/08/25 10:45","price":555800},{"date":"1396/08/25 10:50","price":555600},{"date":"1396/08/25 10:55","price":555400},{"date":"1396/08/25 11:00","price":555600},{"date":"1396/08/25 11:05","price":555500},{"date":"1396/08/25 11:10","price":555400},{"date":"1396/08/25 11:20","price":555700},{"date":"1396/08/25 11:25","price":555400},{"date":"1396/08/25 11:30","price":555500},{"date":"1396/08/25 11:35","price":555400},{"date":"1396/08/25 11:45","price":555600},{"date":"1396/08/25 11:50","price":555500},{"date":"1396/08/25 12:05","price":555800},{"date":"1396/08/25 12:15","price":555900},{"date":"1396/08/25 12:20","price":555700},{"date":"1396/08/25 12:25","price":555900},{"date":"1396/08/25 12:45","price":555800},{"date":"1396/08/25 12:50","price":555700},{"date":"1396/08/25 12:55","price":555800},{"date":"1396/08/25 13:05","price":556300},{"date":"1396/08/25 13:10","price":556200},{"date":"1396/08/25 13:20","price":556100},{"date":"1396/08/25 13:35","price":555900},{"date":"1396/08/25 13:40","price":556000},{"date":"1396/08/25 13:50","price":556100},{"date":"1396/08/25 13:55","price":556000},{"date":"1396/08/25 14:05","price":555800},{"date":"1396/08/25 14:15","price":556000},{"date":"1396/08/25 14:20","price":556100},{"date":"1396/08/25 14:40","price":556000},{"date":"1396/08/25 14:50","price":556100},{"date":"1396/08/25 15:05","price":556000},{"date":"1396/08/25 15:20","price":556200},{"date":"1396/08/25 15:25","price":556100},{"date":"1396/08/25 15:30","price":556000},{"date":"1396/08/25 15:35","price":556100},{"date":"1396/08/25 15:45","price":556000},{"date":"1396/08/25 15:55","price":556100},{"date":"1396/08/25 16:05","price":555900},{"date":"1396/08/25 16:15","price":556000},{"date":"1396/08/25 16:20","price":555900},{"date":"1396/08/25 16:40","price":555800},{"date":"1396/08/25 16:45","price":555900},{"date":"1396/08/25 16:50","price":556000},{"date":"1396/08/25 16:55","price":556200},{"date":"1396/08/25 17:05","price":556700},{"date":"1396/08/25 17:10","price":556400},{"date":"1396/08/25 17:20","price":556300},{"date":"1396/08/25 17:35","price":556400},{"date":"1396/08/25 17:45","price":556500},{"date":"1396/08/25 17:50","price":556200},{"date":"1396/08/25 17:55","price":556300},{"date":"1396/08/25 18:00","price":556100},{"date":"1396/08/25 18:05","price":556200},{"date":"1396/08/25 18:15","price":556300},{"date":"1396/08/25 18:25","price":556500},{"date":"1396/08/25 18:35","price":556600},{"date":"1396/08/25 18:45","price":556500},{"date":"1396/08/25 18:50","price":556200},{"date":"1396/08/25 19:00","price":555900},{"date":"1396/08/25 19:05","price":556200},{"date":"1396/08/25 19:15","price":556000},{"date":"1396/08/25 19:20","price":556300},{"date":"1396/08/25 19:25","price":556200},{"date":"1396/08/25 19:35","price":556300},{"date":"1396/08/25 19:40","price":556200},{"date":"1396/08/25 19:45","price":556300},{"date":"1396/08/25 19:55","price":556100},{"date":"1396/08/25 20:00","price":556200},{"date":"1396/08/25 20:15","price":556100},{"date":"1396/08/25 20:25","price":556000},{"date":"1396/08/25 20:35","price":556100},{"date":"1396/08/25 20:50","price":556200},{"date":"1396/08/25 21:10","price":556300},{"date":"1396/08/25 21:15","price":556200},{"date":"1396/08/25 21:20","price":556100},{"date":"1396/08/25 21:25","price":556200},{"date":"1396/08/25 21:30","price":556100},{"date":"1396/08/25 21:35","price":556000},{"date":"1396/08/25 21:40","price":556200},{"date":"1396/08/25 21:45","price":556300},{"date":"1396/08/25 21:55","price":556000},{"date":"1396/08/25 22:00","price":555600},{"date":"1396/08/25 22:05","price":555700},{"date":"1396/08/25 22:15","price":555600},{"date":"1396/08/25 22:30","price":555700},{"date":"1396/08/25 22:35","price":555300},{"date":"1396/08/25 22:40","price":555400},{"date":"1396/08/25 22:45","price":555500},{"date":"1396/08/25 22:50","price":555700},{"date":"1396/08/25 22:55","price":555400},{"date":"1396/08/25 23:00","price":555500},{"date":"1396/08/25 23:10","price":555600},{"date":"1396/08/25 23:15","price":555900},{"date":"1396/08/25 23:35","price":556000}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398