کمترین: 
320.8
بیشترین: 
330.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
324.92
زمان: 
8/25 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 آبان 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 آبان 1396 , 324.92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:00","price":329.35},{"date":"1396/08/25 00:30","price":327},{"date":"1396/08/25 01:00","price":326},{"date":"1396/08/25 01:30","price":328.73},{"date":"1396/08/25 02:00","price":328.6},{"date":"1396/08/25 03:00","price":328.77},{"date":"1396/08/25 03:30","price":329.31},{"date":"1396/08/25 04:00","price":328.53},{"date":"1396/08/25 04:30","price":328.45},{"date":"1396/08/25 05:00","price":330},{"date":"1396/08/25 05:30","price":330.06},{"date":"1396/08/25 06:00","price":329.18},{"date":"1396/08/25 06:30","price":329.48},{"date":"1396/08/25 07:00","price":327.21},{"date":"1396/08/25 07:30","price":327.6},{"date":"1396/08/25 10:30","price":324.81},{"date":"1396/08/25 11:00","price":324.2},{"date":"1396/08/25 11:30","price":323.75},{"date":"1396/08/25 12:30","price":322.1},{"date":"1396/08/25 13:30","price":321},{"date":"1396/08/25 14:00","price":322},{"date":"1396/08/25 14:30","price":320.8},{"date":"1396/08/25 15:00","price":321},{"date":"1396/08/25 16:30","price":326.76},{"date":"1396/08/25 17:30","price":322},{"date":"1396/08/25 19:30","price":326},{"date":"1396/08/25 20:00","price":326.56},{"date":"1396/08/25 20:30","price":330},{"date":"1396/08/25 21:00","price":329.31},{"date":"1396/08/25 21:30","price":326.19},{"date":"1396/08/25 22:00","price":323.5},{"date":"1396/08/25 22:30","price":323},{"date":"1396/08/25 23:00","price":323.45},{"date":"1396/08/25 23:30","price":324.92}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398