کمترین: 
551.88
بیشترین: 
557.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
553.13
زمان: 
8/25 23:32
قیمت گازوئیل امروز 25 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 25 آبان 1396 , 553.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:00","price":555.13},{"date":"1396/08/25 00:32","price":555.38},{"date":"1396/08/25 01:00","price":555.63},{"date":"1396/08/25 01:32","price":555.88},{"date":"1396/08/25 02:00","price":556.13},{"date":"1396/08/25 05:32","price":556.38},{"date":"1396/08/25 06:00","price":556.75},{"date":"1396/08/25 06:32","price":556.63},{"date":"1396/08/25 07:08","price":556.38},{"date":"1396/08/25 07:32","price":557},{"date":"1396/08/25 08:08","price":557.25},{"date":"1396/08/25 08:32","price":557.13},{"date":"1396/08/25 09:32","price":557.25},{"date":"1396/08/25 10:00","price":557.13},{"date":"1396/08/25 10:32","price":556.88},{"date":"1396/08/25 11:00","price":556.13},{"date":"1396/08/25 11:32","price":557.38},{"date":"1396/08/25 12:32","price":556.38},{"date":"1396/08/25 13:08","price":555.38},{"date":"1396/08/25 13:32","price":555.13},{"date":"1396/08/25 14:08","price":553.88},{"date":"1396/08/25 14:32","price":554.88},{"date":"1396/08/25 15:00","price":554},{"date":"1396/08/25 15:32","price":554.38},{"date":"1396/08/25 16:08","price":554.88},{"date":"1396/08/25 16:32","price":553.38},{"date":"1396/08/25 17:32","price":554.38},{"date":"1396/08/25 18:08","price":553.38},{"date":"1396/08/25 18:32","price":551.88},{"date":"1396/08/25 19:00","price":555.13},{"date":"1396/08/25 19:32","price":554.88},{"date":"1396/08/25 20:00","price":556.38},{"date":"1396/08/25 20:32","price":552.88},{"date":"1396/08/25 21:00","price":552.75},{"date":"1396/08/25 21:32","price":552.63},{"date":"1396/08/25 22:00","price":553.13},{"date":"1396/08/25 22:32","price":553.38},{"date":"1396/08/25 23:00","price":552.75},{"date":"1396/08/25 23:32","price":553.13}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398