کمترین: 
1.8964
بیشترین: 
1.9138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.903
زمان: 
8/25 23:32
قیمت نفت کوره امروز 25 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 25 آبان 1396 , 1.903 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/25 00:00","price":1.906},{"date":"1396/08/25 00:32","price":1.9064},{"date":"1396/08/25 01:00","price":1.9086},{"date":"1396/08/25 01:32","price":1.9096},{"date":"1396/08/25 02:00","price":1.9097},{"date":"1396/08/25 03:00","price":1.909},{"date":"1396/08/25 03:32","price":1.9091},{"date":"1396/08/25 04:00","price":1.9096},{"date":"1396/08/25 04:32","price":1.9103},{"date":"1396/08/25 05:32","price":1.9111},{"date":"1396/08/25 06:00","price":1.9116},{"date":"1396/08/25 06:32","price":1.9121},{"date":"1396/08/25 07:08","price":1.9117},{"date":"1396/08/25 07:32","price":1.9122},{"date":"1396/08/25 08:08","price":1.9128},{"date":"1396/08/25 09:00","price":1.9133},{"date":"1396/08/25 09:32","price":1.9136},{"date":"1396/08/25 10:00","price":1.9131},{"date":"1396/08/25 10:32","price":1.9128},{"date":"1396/08/25 11:00","price":1.9101},{"date":"1396/08/25 11:32","price":1.9137},{"date":"1396/08/25 12:00","price":1.9138},{"date":"1396/08/25 12:32","price":1.9114},{"date":"1396/08/25 13:08","price":1.9091},{"date":"1396/08/25 13:32","price":1.9074},{"date":"1396/08/25 14:08","price":1.9025},{"date":"1396/08/25 14:32","price":1.9058},{"date":"1396/08/25 15:00","price":1.9029},{"date":"1396/08/25 15:32","price":1.9038},{"date":"1396/08/25 16:08","price":1.9049},{"date":"1396/08/25 16:32","price":1.9004},{"date":"1396/08/25 17:00","price":1.9013},{"date":"1396/08/25 17:32","price":1.9056},{"date":"1396/08/25 18:08","price":1.9007},{"date":"1396/08/25 18:32","price":1.8964},{"date":"1396/08/25 19:00","price":1.9067},{"date":"1396/08/25 19:32","price":1.9058},{"date":"1396/08/25 20:00","price":1.9119},{"date":"1396/08/25 20:32","price":1.9008},{"date":"1396/08/25 21:00","price":1.8988},{"date":"1396/08/25 21:32","price":1.8985},{"date":"1396/08/25 22:00","price":1.9001},{"date":"1396/08/25 22:32","price":1.9019},{"date":"1396/08/25 23:00","price":1.9023},{"date":"1396/08/25 23:32","price":1.903}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398