کمترین: 
5529
بیشترین: 
5543
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5532
زمان: 
8/24 15:30
قیمت پوند امروز 24 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 24 آبان 1396 , 5532 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 10:10","price":5543},{"date":"1396/08/24 10:50","price":5539},{"date":"1396/08/24 11:40","price":5536},{"date":"1396/08/24 11:50","price":5529},{"date":"1396/08/24 12:20","price":5531},{"date":"1396/08/24 13:00","price":5534},{"date":"1396/08/24 15:10","price":5536},{"date":"1396/08/24 15:20","price":5533},{"date":"1396/08/24 15:30","price":5532}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398