کمترین: 
4892
بیشترین: 
4920
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4898
زمان: 
8/24 16:10
قیمت یورو امروز 24 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 24 آبان 1396 , 4898 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 10:10","price":4920},{"date":"1396/08/24 10:40","price":4918},{"date":"1396/08/24 11:30","price":4905},{"date":"1396/08/24 11:50","price":4902},{"date":"1396/08/24 12:00","price":4892},{"date":"1396/08/24 12:20","price":4900},{"date":"1396/08/24 12:50","price":4903},{"date":"1396/08/24 13:10","price":4905},{"date":"1396/08/24 13:30","price":4901},{"date":"1396/08/24 15:00","price":4899},{"date":"1396/08/24 16:10","price":4898}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398