کمترین: 
1.8873
بیشترین: 
1.9133
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9081
زمان: 
8/24 23:32
قیمت نفت کوره امروز 24 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 24 آبان 1396 , 1.9081 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:08","price":1.9058},{"date":"1396/08/24 00:32","price":1.9018},{"date":"1396/08/24 01:08","price":1.8971},{"date":"1396/08/24 01:32","price":1.8885},{"date":"1396/08/24 02:00","price":1.8916},{"date":"1396/08/24 03:08","price":1.8927},{"date":"1396/08/24 03:32","price":1.8881},{"date":"1396/08/24 04:08","price":1.8888},{"date":"1396/08/24 04:32","price":1.891},{"date":"1396/08/24 05:08","price":1.8897},{"date":"1396/08/24 05:32","price":1.8914},{"date":"1396/08/24 06:08","price":1.8905},{"date":"1396/08/24 06:32","price":1.8914},{"date":"1396/08/24 07:00","price":1.8921},{"date":"1396/08/24 07:32","price":1.891},{"date":"1396/08/24 08:00","price":1.8903},{"date":"1396/08/24 08:32","price":1.8873},{"date":"1396/08/24 09:00","price":1.8886},{"date":"1396/08/24 09:32","price":1.8899},{"date":"1396/08/24 10:08","price":1.8893},{"date":"1396/08/24 10:32","price":1.8892},{"date":"1396/08/24 11:00","price":1.8901},{"date":"1396/08/24 11:32","price":1.8912},{"date":"1396/08/24 12:00","price":1.8926},{"date":"1396/08/24 12:32","price":1.8952},{"date":"1396/08/24 13:00","price":1.8938},{"date":"1396/08/24 13:32","price":1.89},{"date":"1396/08/24 14:08","price":1.8877},{"date":"1396/08/24 14:32","price":1.8905},{"date":"1396/08/24 15:00","price":1.8876},{"date":"1396/08/24 15:32","price":1.8893},{"date":"1396/08/24 16:08","price":1.8901},{"date":"1396/08/24 16:32","price":1.891},{"date":"1396/08/24 17:08","price":1.8929},{"date":"1396/08/24 17:32","price":1.8932},{"date":"1396/08/24 18:00","price":1.8976},{"date":"1396/08/24 18:32","price":1.898},{"date":"1396/08/24 19:00","price":1.896},{"date":"1396/08/24 19:32","price":1.8971},{"date":"1396/08/24 20:00","price":1.9084},{"date":"1396/08/24 20:32","price":1.907},{"date":"1396/08/24 21:08","price":1.9086},{"date":"1396/08/24 21:32","price":1.9117},{"date":"1396/08/24 22:00","price":1.9133},{"date":"1396/08/24 22:32","price":1.9103},{"date":"1396/08/24 23:08","price":1.9101},{"date":"1396/08/24 23:32","price":1.9081}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398