پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1277.31
بیشترین: 
1289.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1278.94
زمان: 
8/24 23:55
قیمت اونس طلا امروز 24 آبان 1396
قیمت اونس طلادر تاریخ 24 آبان 1396 , 1278.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/24 00:10","price":1281.84},{"date":"1396/08/24 00:15","price":1281.76},{"date":"1396/08/24 00:20","price":1281.16},{"date":"1396/08/24 00:25","price":1281.01},{"date":"1396/08/24 00:30","price":1280.41},{"date":"1396/08/24 00:35","price":1280.56},{"date":"1396/08/24 00:40","price":1280.46},{"date":"1396/08/24 00:45","price":1280.55},{"date":"1396/08/24 00:50","price":1280.73},{"date":"1396/08/24 00:55","price":1280.84},{"date":"1396/08/24 01:00","price":1280.73},{"date":"1396/08/24 01:10","price":1280.83},{"date":"1396/08/24 01:15","price":1280.91},{"date":"1396/08/24 01:20","price":1280.84},{"date":"1396/08/24 01:25","price":1280.72},{"date":"1396/08/24 01:30","price":1280.18},{"date":"1396/08/24 02:35","price":1280.14},{"date":"1396/08/24 02:40","price":1280.65},{"date":"1396/08/24 02:45","price":1280.80},{"date":"1396/08/24 02:50","price":1280.86},{"date":"1396/08/24 02:55","price":1281.12},{"date":"1396/08/24 03:00","price":1280.95},{"date":"1396/08/24 03:05","price":1281.05},{"date":"1396/08/24 03:15","price":1281.16},{"date":"1396/08/24 03:20","price":1280.84},{"date":"1396/08/24 03:25","price":1280.87},{"date":"1396/08/24 03:30","price":1281.15},{"date":"1396/08/24 03:35","price":1281.08},{"date":"1396/08/24 03:45","price":1281.07},{"date":"1396/08/24 03:50","price":1281.25},{"date":"1396/08/24 03:55","price":1281.07},{"date":"1396/08/24 04:05","price":1281.38},{"date":"1396/08/24 04:15","price":1281.06},{"date":"1396/08/24 04:20","price":1281.18},{"date":"1396/08/24 04:25","price":1281.35},{"date":"1396/08/24 04:30","price":1280.98},{"date":"1396/08/24 04:35","price":1281.28},{"date":"1396/08/24 04:45","price":1281.88},{"date":"1396/08/24 04:50","price":1282.18},{"date":"1396/08/24 04:55","price":1283.19},{"date":"1396/08/24 05:00","price":1282.83},{"date":"1396/08/24 05:10","price":1282.86},{"date":"1396/08/24 05:20","price":1282.32},{"date":"1396/08/24 05:25","price":1282.23},{"date":"1396/08/24 05:30","price":1282.26},{"date":"1396/08/24 05:35","price":1282.55},{"date":"1396/08/24 05:40","price":1282.87},{"date":"1396/08/24 05:50","price":1282.32},{"date":"1396/08/24 05:55","price":1282.23},{"date":"1396/08/24 06:00","price":1282.04},{"date":"1396/08/24 06:10","price":1282.18},{"date":"1396/08/24 06:20","price":1282.33},{"date":"1396/08/24 06:30","price":1281.93},{"date":"1396/08/24 06:35","price":1282.03},{"date":"1396/08/24 06:40","price":1281.94},{"date":"1396/08/24 06:50","price":1281.43},{"date":"1396/08/24 06:55","price":1281.54},{"date":"1396/08/24 07:00","price":1281.44},{"date":"1396/08/24 07:10","price":1281.55},{"date":"1396/08/24 07:15","price":1281.73},{"date":"1396/08/24 07:20","price":1281.85},{"date":"1396/08/24 07:25","price":1281.83},{"date":"1396/08/24 07:35","price":1281.63},{"date":"1396/08/24 07:40","price":1281.70},{"date":"1396/08/24 07:45","price":1281.50},{"date":"1396/08/24 07:50","price":1281.22},{"date":"1396/08/24 07:55","price":1281.15},{"date":"1396/08/24 08:00","price":1281.41},{"date":"1396/08/24 08:05","price":1281.30},{"date":"1396/08/24 08:10","price":1281.61},{"date":"1396/08/24 08:15","price":1281.33},{"date":"1396/08/24 08:20","price":1281.41},{"date":"1396/08/24 08:25","price":1281.73},{"date":"1396/08/24 08:30","price":1281.32},{"date":"1396/08/24 08:40","price":1281.53},{"date":"1396/08/24 08:45","price":1281.93},{"date":"1396/08/24 08:50","price":1281.53},{"date":"1396/08/24 08:55","price":1281.32},{"date":"1396/08/24 09:00","price":1281.22},{"date":"1396/08/24 09:05","price":1280.82},{"date":"1396/08/24 09:10","price":1280.74},{"date":"1396/08/24 09:15","price":1281.07},{"date":"1396/08/24 09:20","price":1280.96},{"date":"1396/08/24 09:25","price":1281.25},{"date":"1396/08/24 09:30","price":1280.84},{"date":"1396/08/24 09:35","price":1280.97},{"date":"1396/08/24 09:40","price":1280.96},{"date":"1396/08/24 09:50","price":1281.04},{"date":"1396/08/24 09:55","price":1281.23},{"date":"1396/08/24 10:00","price":1281.33},{"date":"1396/08/24 10:05","price":1281.14},{"date":"1396/08/24 10:10","price":1281.19},{"date":"1396/08/24 10:15","price":1281.11},{"date":"1396/08/24 10:20","price":1281.26},{"date":"1396/08/24 10:25","price":1281.27},{"date":"1396/08/24 10:30","price":1281.07},{"date":"1396/08/24 10:35","price":1281.68},{"date":"1396/08/24 10:40","price":1282.64},{"date":"1396/08/24 10:45","price":1282.81},{"date":"1396/08/24 10:50","price":1282.49},{"date":"1396/08/24 10:55","price":1282.98},{"date":"1396/08/24 11:05","price":1282.66},{"date":"1396/08/24 11:10","price":1282.67},{"date":"1396/08/24 11:15","price":1282.55},{"date":"1396/08/24 11:20","price":1282.33},{"date":"1396/08/24 11:25","price":1282.66},{"date":"1396/08/24 11:30","price":1282.91},{"date":"1396/08/24 11:35","price":1283.74},{"date":"1396/08/24 11:40","price":1284.30},{"date":"1396/08/24 11:45","price":1283.78},{"date":"1396/08/24 11:50","price":1283.48},{"date":"1396/08/24 11:55","price":1283.28},{"date":"1396/08/24 12:00","price":1284.22},{"date":"1396/08/24 12:05","price":1284.17},{"date":"1396/08/24 12:10","price":1284.04},{"date":"1396/08/24 12:15","price":1284.27},{"date":"1396/08/24 12:20","price":1284.13},{"date":"1396/08/24 12:25","price":1284.54},{"date":"1396/08/24 12:30","price":1284.12},{"date":"1396/08/24 12:35","price":1284.69},{"date":"1396/08/24 12:40","price":1283.98},{"date":"1396/08/24 12:45","price":1283.73},{"date":"1396/08/24 12:55","price":1284.24},{"date":"1396/08/24 13:05","price":1284.80},{"date":"1396/08/24 13:15","price":1285.91},{"date":"1396/08/24 13:25","price":1285.33},{"date":"1396/08/24 13:30","price":1285.21},{"date":"1396/08/24 13:35","price":1285.71},{"date":"1396/08/24 13:40","price":1285.55},{"date":"1396/08/24 13:50","price":1285.42},{"date":"1396/08/24 13:55","price":1286.01},{"date":"1396/08/24 14:05","price":1285.82},{"date":"1396/08/24 14:10","price":1286.12},{"date":"1396/08/24 14:15","price":1285.39},{"date":"1396/08/24 14:20","price":1285.45},{"date":"1396/08/24 14:25","price":1285.92},{"date":"1396/08/24 14:30","price":1286.12},{"date":"1396/08/24 14:35","price":1285.94},{"date":"1396/08/24 14:40","price":1285.51},{"date":"1396/08/24 14:45","price":1286.06},{"date":"1396/08/24 14:50","price":1286.02},{"date":"1396/08/24 14:55","price":1285.93},{"date":"1396/08/24 15:00","price":1285.52},{"date":"1396/08/24 15:05","price":1285.44},{"date":"1396/08/24 15:10","price":1285.11},{"date":"1396/08/24 15:15","price":1285.17},{"date":"1396/08/24 15:20","price":1285.29},{"date":"1396/08/24 15:25","price":1285.35},{"date":"1396/08/24 15:30","price":1285.75},{"date":"1396/08/24 15:35","price":1285.44},{"date":"1396/08/24 15:40","price":1285.34},{"date":"1396/08/24 15:45","price":1285.51},{"date":"1396/08/24 15:50","price":1285.23},{"date":"1396/08/24 15:55","price":1285.11},{"date":"1396/08/24 16:00","price":1285.22},{"date":"1396/08/24 16:10","price":1285.88},{"date":"1396/08/24 16:15","price":1285.85},{"date":"1396/08/24 16:25","price":1285.44},{"date":"1396/08/24 16:30","price":1285.16},{"date":"1396/08/24 16:35","price":1285.34},{"date":"1396/08/24 16:40","price":1285.42},{"date":"1396/08/24 16:45","price":1286.11},{"date":"1396/08/24 16:50","price":1286.90},{"date":"1396/08/24 16:55","price":1287.07},{"date":"1396/08/24 17:05","price":1288.11},{"date":"1396/08/24 17:10","price":1287.90},{"date":"1396/08/24 17:15","price":1289.06},{"date":"1396/08/24 17:20","price":1287.68},{"date":"1396/08/24 17:25","price":1287.42},{"date":"1396/08/24 17:30","price":1287.56},{"date":"1396/08/24 17:35","price":1287.81},{"date":"1396/08/24 17:45","price":1286.31},{"date":"1396/08/24 17:50","price":1286.72},{"date":"1396/08/24 17:55","price":1286.41},{"date":"1396/08/24 18:00","price":1286.26},{"date":"1396/08/24 18:05","price":1286.50},{"date":"1396/08/24 18:10","price":1288.38},{"date":"1396/08/24 18:15","price":1286.76},{"date":"1396/08/24 18:25","price":1284.06},{"date":"1396/08/24 18:30","price":1283.66},{"date":"1396/08/24 18:35","price":1282.78},{"date":"1396/08/24 18:40","price":1281.84},{"date":"1396/08/24 18:45","price":1281.62},{"date":"1396/08/24 18:50","price":1281.51},{"date":"1396/08/24 18:55","price":1281.55},{"date":"1396/08/24 19:05","price":1282.08},{"date":"1396/08/24 19:10","price":1279.67},{"date":"1396/08/24 19:15","price":1279.87},{"date":"1396/08/24 19:20","price":1281.06},{"date":"1396/08/24 19:25","price":1280.65},{"date":"1396/08/24 19:30","price":1278.86},{"date":"1396/08/24 19:35","price":1278.94},{"date":"1396/08/24 19:40","price":1278.89},{"date":"1396/08/24 19:45","price":1278.84},{"date":"1396/08/24 19:50","price":1278.52},{"date":"1396/08/24 19:55","price":1277.85},{"date":"1396/08/24 20:00","price":1278.54},{"date":"1396/08/24 20:05","price":1278.62},{"date":"1396/08/24 20:10","price":1278.52},{"date":"1396/08/24 20:15","price":1277.31},{"date":"1396/08/24 20:20","price":1277.57},{"date":"1396/08/24 20:25","price":1278.08},{"date":"1396/08/24 20:30","price":1277.84},{"date":"1396/08/24 20:35","price":1278.36},{"date":"1396/08/24 20:40","price":1278.33},{"date":"1396/08/24 20:45","price":1278.31},{"date":"1396/08/24 20:50","price":1277.99},{"date":"1396/08/24 20:55","price":1277.90},{"date":"1396/08/24 21:00","price":1277.69},{"date":"1396/08/24 21:05","price":1277.80},{"date":"1396/08/24 21:10","price":1277.76},{"date":"1396/08/24 21:15","price":1278.30},{"date":"1396/08/24 21:20","price":1278.37},{"date":"1396/08/24 21:25","price":1278.33},{"date":"1396/08/24 21:30","price":1278.03},{"date":"1396/08/24 21:35","price":1277.99},{"date":"1396/08/24 21:40","price":1278.50},{"date":"1396/08/24 21:45","price":1278.69},{"date":"1396/08/24 21:50","price":1278.31},{"date":"1396/08/24 21:55","price":1277.88},{"date":"1396/08/24 22:05","price":1277.93},{"date":"1396/08/24 22:10","price":1278.39},{"date":"1396/08/24 22:15","price":1277.98},{"date":"1396/08/24 22:20","price":1278.16},{"date":"1396/08/24 22:25","price":1278.21},{"date":"1396/08/24 22:40","price":1278.33},{"date":"1396/08/24 22:45","price":1278.32},{"date":"1396/08/24 22:50","price":1278.23},{"date":"1396/08/24 22:55","price":1278.32},{"date":"1396/08/24 23:00","price":1277.86},{"date":"1396/08/24 23:05","price":1277.84},{"date":"1396/08/24 23:10","price":1277.65},{"date":"1396/08/24 23:15","price":1278.11},{"date":"1396/08/24 23:20","price":1278.03},{"date":"1396/08/24 23:25","price":1278.20},{"date":"1396/08/24 23:30","price":1278.15},{"date":"1396/08/24 23:35","price":1277.94},{"date":"1396/08/24 23:40","price":1278.26},{"date":"1396/08/24 23:45","price":1278.41},{"date":"1396/08/24 23:50","price":1278.21},{"date":"1396/08/24 23:55","price":1278.94}
بروزرسانی در تاریخ 03 شهریور 1398