کمترین: 
9334.9
بیشترین: 
9334.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9334.9
زمان: 
8/23 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 23 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 23 آبان 1396 , 9334.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 09:10","price":9334.9}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398