کمترین: 
6364.8
بیشترین: 
6661.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6578.7
زمان: 
8/23 23:30
قیمت بیت کوین امروز 23 آبان 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 23 آبان 1396 , 6578.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 01:00","price":6434.1},{"date":"1396/08/23 01:30","price":6459},{"date":"1396/08/23 02:00","price":6401.7},{"date":"1396/08/23 02:30","price":6405.4},{"date":"1396/08/23 03:00","price":6487.3},{"date":"1396/08/23 03:30","price":6465.1},{"date":"1396/08/23 04:00","price":6544.4},{"date":"1396/08/23 04:30","price":6590},{"date":"1396/08/23 05:00","price":6600},{"date":"1396/08/23 05:30","price":6624},{"date":"1396/08/23 06:00","price":6620},{"date":"1396/08/23 06:30","price":6621.6},{"date":"1396/08/23 07:00","price":6645},{"date":"1396/08/23 07:30","price":6661.6},{"date":"1396/08/23 08:00","price":6568.4},{"date":"1396/08/23 10:00","price":6534},{"date":"1396/08/23 10:30","price":6582.5},{"date":"1396/08/23 11:00","price":6559},{"date":"1396/08/23 11:30","price":6526.1},{"date":"1396/08/23 12:00","price":6520.1},{"date":"1396/08/23 12:30","price":6456.8},{"date":"1396/08/23 13:00","price":6492.5},{"date":"1396/08/23 16:00","price":6435.5},{"date":"1396/08/23 16:30","price":6437},{"date":"1396/08/23 17:00","price":6364.8},{"date":"1396/08/23 19:00","price":6470.1},{"date":"1396/08/23 19:30","price":6450},{"date":"1396/08/23 20:00","price":6447.3},{"date":"1396/08/23 20:30","price":6503},{"date":"1396/08/23 21:00","price":6544.1},{"date":"1396/08/23 21:30","price":6503.4},{"date":"1396/08/23 22:00","price":6513.3},{"date":"1396/08/23 22:30","price":6476.1},{"date":"1396/08/23 23:00","price":6535},{"date":"1396/08/23 23:30","price":6578.7}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398