کمترین: 
1.7364
بیشترین: 
1.7914
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7631
زمان: 
8/23 23:32
قیمت بنزین امروز 23 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 23 آبان 1396 , 1.7631 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/23 00:00","price":1.7914},{"date":"1396/08/23 00:32","price":1.7881},{"date":"1396/08/23 01:00","price":1.7879},{"date":"1396/08/23 01:32","price":1.7884},{"date":"1396/08/23 03:00","price":1.788},{"date":"1396/08/23 03:32","price":1.7841},{"date":"1396/08/23 04:08","price":1.7835},{"date":"1396/08/23 04:32","price":1.7834},{"date":"1396/08/23 05:08","price":1.7853},{"date":"1396/08/23 05:32","price":1.7876},{"date":"1396/08/23 06:00","price":1.7836},{"date":"1396/08/23 06:32","price":1.7845},{"date":"1396/08/23 07:00","price":1.7841},{"date":"1396/08/23 07:32","price":1.7838},{"date":"1396/08/23 08:00","price":1.7839},{"date":"1396/08/23 08:32","price":1.7842},{"date":"1396/08/23 09:00","price":1.7846},{"date":"1396/08/23 09:32","price":1.7845},{"date":"1396/08/23 10:32","price":1.7838},{"date":"1396/08/23 11:32","price":1.7831},{"date":"1396/08/23 12:00","price":1.7821},{"date":"1396/08/23 12:32","price":1.7819},{"date":"1396/08/23 13:08","price":1.7782},{"date":"1396/08/23 14:08","price":1.7793},{"date":"1396/08/23 14:32","price":1.7784},{"date":"1396/08/23 15:08","price":1.7809},{"date":"1396/08/23 15:32","price":1.7761},{"date":"1396/08/23 16:08","price":1.7773},{"date":"1396/08/23 16:32","price":1.7793},{"date":"1396/08/23 17:00","price":1.7745},{"date":"1396/08/23 17:32","price":1.7722},{"date":"1396/08/23 18:08","price":1.7769},{"date":"1396/08/23 18:32","price":1.765},{"date":"1396/08/23 19:00","price":1.7537},{"date":"1396/08/23 19:32","price":1.7403},{"date":"1396/08/23 20:08","price":1.7364},{"date":"1396/08/23 20:32","price":1.75},{"date":"1396/08/23 21:00","price":1.7554},{"date":"1396/08/23 21:32","price":1.7543},{"date":"1396/08/23 22:00","price":1.7549},{"date":"1396/08/23 22:32","price":1.7531},{"date":"1396/08/23 23:00","price":1.7584},{"date":"1396/08/23 23:32","price":1.7631}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398