کمترین: 
252000
بیشترین: 
257000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
255000
زمان: 
8/22 17:00
قیمت سکه گرمی امروز 22 آبان 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 22 آبان 1396 , 255000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 12:30","price":252000},{"date":"1396/08/22 13:00","price":257000},{"date":"1396/08/22 17:00","price":255000}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398