کمترین: 
4097
بیشترین: 
4136
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4136
زمان: 
8/22 17:40
قیمت دلار امروز 22 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 22 آبان 1396 , 4136 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 10:50","price":4097},{"date":"1396/08/22 11:30","price":4104},{"date":"1396/08/22 12:00","price":4106},{"date":"1396/08/22 12:10","price":4116},{"date":"1396/08/22 12:20","price":4114},{"date":"1396/08/22 12:30","price":4113},{"date":"1396/08/22 13:00","price":4114},{"date":"1396/08/22 13:20","price":4118},{"date":"1396/08/22 13:30","price":4119},{"date":"1396/08/22 13:40","price":4123},{"date":"1396/08/22 13:50","price":4122},{"date":"1396/08/22 14:10","price":4121},{"date":"1396/08/22 14:20","price":4124},{"date":"1396/08/22 14:50","price":4123},{"date":"1396/08/22 15:10","price":4121},{"date":"1396/08/22 15:50","price":4122},{"date":"1396/08/22 16:10","price":4123},{"date":"1396/08/22 16:20","price":4126},{"date":"1396/08/22 16:30","price":4127},{"date":"1396/08/22 17:20","price":4136},{"date":"1396/08/22 17:30","price":4135},{"date":"1396/08/22 17:40","price":4136}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398