کمترین: 
562.38
بیشترین: 
566.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
564.5
زمان: 
8/22 23:32
قیمت گازوئیل امروز 22 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 آبان 1396 , 564.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 05:08","price":566.63},{"date":"1396/08/22 05:32","price":566.25},{"date":"1396/08/22 06:00","price":565.63},{"date":"1396/08/22 06:32","price":566.13},{"date":"1396/08/22 07:08","price":565.5},{"date":"1396/08/22 07:32","price":565.63},{"date":"1396/08/22 09:32","price":565.75},{"date":"1396/08/22 10:00","price":565.38},{"date":"1396/08/22 10:32","price":566.13},{"date":"1396/08/22 11:00","price":566.38},{"date":"1396/08/22 11:32","price":565.88},{"date":"1396/08/22 12:00","price":564.25},{"date":"1396/08/22 12:32","price":564.38},{"date":"1396/08/22 13:32","price":563.63},{"date":"1396/08/22 14:08","price":562.38},{"date":"1396/08/22 14:32","price":564.13},{"date":"1396/08/22 15:00","price":564.38},{"date":"1396/08/22 15:32","price":566.13},{"date":"1396/08/22 16:08","price":565.63},{"date":"1396/08/22 16:32","price":565.5},{"date":"1396/08/22 17:08","price":566.38},{"date":"1396/08/22 17:32","price":565.38},{"date":"1396/08/22 18:32","price":564.88},{"date":"1396/08/22 19:00","price":565.13},{"date":"1396/08/22 19:32","price":566.13},{"date":"1396/08/22 20:00","price":564.88},{"date":"1396/08/22 20:32","price":563.63},{"date":"1396/08/22 21:08","price":564.75},{"date":"1396/08/22 21:32","price":565.63},{"date":"1396/08/22 22:00","price":564.38},{"date":"1396/08/22 22:32","price":564.63},{"date":"1396/08/22 23:00","price":564.88},{"date":"1396/08/22 23:32","price":564.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398