کمترین: 
63.05
بیشترین: 
63.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.16
زمان: 
8/22 23:32
قیمت نفت برنت امروز 22 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 22 آبان 1396 , 63.16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 05:08","price":63.65},{"date":"1396/08/22 05:32","price":63.61},{"date":"1396/08/22 06:00","price":63.55},{"date":"1396/08/22 06:32","price":63.6},{"date":"1396/08/22 07:08","price":63.55},{"date":"1396/08/22 09:32","price":63.57},{"date":"1396/08/22 10:00","price":63.53},{"date":"1396/08/22 10:32","price":63.55},{"date":"1396/08/22 11:00","price":63.6},{"date":"1396/08/22 11:32","price":63.52},{"date":"1396/08/22 12:00","price":63.4},{"date":"1396/08/22 12:32","price":63.44},{"date":"1396/08/22 13:00","price":63.43},{"date":"1396/08/22 13:32","price":63.42},{"date":"1396/08/22 14:08","price":63.17},{"date":"1396/08/22 14:32","price":63.4},{"date":"1396/08/22 15:00","price":63.37},{"date":"1396/08/22 15:32","price":63.6},{"date":"1396/08/22 16:08","price":63.54},{"date":"1396/08/22 16:32","price":63.51},{"date":"1396/08/22 17:08","price":63.6},{"date":"1396/08/22 17:32","price":63.5},{"date":"1396/08/22 18:08","price":63.47},{"date":"1396/08/22 18:32","price":63.45},{"date":"1396/08/22 19:00","price":63.41},{"date":"1396/08/22 19:32","price":63.49},{"date":"1396/08/22 20:00","price":63.37},{"date":"1396/08/22 20:32","price":63.05},{"date":"1396/08/22 21:08","price":63.17},{"date":"1396/08/22 21:32","price":63.26},{"date":"1396/08/22 22:00","price":63.09},{"date":"1396/08/22 22:32","price":63.15},{"date":"1396/08/22 23:00","price":63.27},{"date":"1396/08/22 23:32","price":63.16}
بروزرسانی در تاریخ 01 اسفند 1398