پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
546828
بیشترین: 
553462
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
551710
زمان: 
8/22 23:55
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 22 آبان 1396
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 22 آبان 1396 , 551710 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 02:35","price":547128},{"date":"1396/08/22 02:40","price":546999},{"date":"1396/08/22 02:45","price":546828},{"date":"1396/08/22 02:50","price":547042},{"date":"1396/08/22 03:00","price":547128},{"date":"1396/08/22 03:05","price":547171},{"date":"1396/08/22 03:15","price":547257},{"date":"1396/08/22 03:20","price":547128},{"date":"1396/08/22 03:35","price":547085},{"date":"1396/08/22 03:40","price":547300},{"date":"1396/08/22 03:45","price":547085},{"date":"1396/08/22 03:55","price":547171},{"date":"1396/08/22 04:05","price":547343},{"date":"1396/08/22 04:10","price":547428},{"date":"1396/08/22 04:15","price":547300},{"date":"1396/08/22 04:25","price":547171},{"date":"1396/08/22 04:30","price":547300},{"date":"1396/08/22 04:35","price":547343},{"date":"1396/08/22 04:45","price":547471},{"date":"1396/08/22 04:50","price":547643},{"date":"1396/08/22 04:55","price":547514},{"date":"1396/08/22 05:05","price":547600},{"date":"1396/08/22 05:15","price":547471},{"date":"1396/08/22 05:30","price":547600},{"date":"1396/08/22 05:35","price":547557},{"date":"1396/08/22 05:40","price":547514},{"date":"1396/08/22 05:50","price":547557},{"date":"1396/08/22 06:00","price":547600},{"date":"1396/08/22 06:10","price":547686},{"date":"1396/08/22 06:15","price":547557},{"date":"1396/08/22 06:20","price":547600},{"date":"1396/08/22 06:25","price":547643},{"date":"1396/08/22 06:30","price":547600},{"date":"1396/08/22 06:35","price":547557},{"date":"1396/08/22 06:40","price":547514},{"date":"1396/08/22 06:45","price":547471},{"date":"1396/08/22 06:50","price":547514},{"date":"1396/08/22 06:55","price":547428},{"date":"1396/08/22 07:00","price":547385},{"date":"1396/08/22 07:10","price":547428},{"date":"1396/08/22 07:20","price":547300},{"date":"1396/08/22 07:25","price":547428},{"date":"1396/08/22 07:30","price":547385},{"date":"1396/08/22 07:40","price":547300},{"date":"1396/08/22 07:55","price":547343},{"date":"1396/08/22 08:25","price":547300},{"date":"1396/08/22 08:40","price":547471},{"date":"1396/08/22 08:45","price":547600},{"date":"1396/08/22 09:00","price":547557},{"date":"1396/08/22 09:05","price":547686},{"date":"1396/08/22 09:10","price":547772},{"date":"1396/08/22 09:20","price":547857},{"date":"1396/08/22 09:40","price":547943},{"date":"1396/08/22 09:45","price":547986},{"date":"1396/08/22 09:55","price":547900},{"date":"1396/08/22 10:00","price":547943},{"date":"1396/08/22 10:05","price":547857},{"date":"1396/08/22 10:25","price":547815},{"date":"1396/08/22 10:45","price":547772},{"date":"1396/08/22 10:50","price":547686},{"date":"1396/08/22 10:55","price":547857},{"date":"1396/08/22 11:00","price":547900},{"date":"1396/08/22 11:05","price":547857},{"date":"1396/08/22 11:10","price":548415},{"date":"1396/08/22 11:15","price":548438},{"date":"1396/08/22 11:20","price":548615},{"date":"1396/08/22 11:25","price":548553},{"date":"1396/08/22 11:30","price":548796},{"date":"1396/08/22 11:40","price":548619},{"date":"1396/08/22 11:45","price":548467},{"date":"1396/08/22 11:50","price":548533},{"date":"1396/08/22 11:55","price":548933},{"date":"1396/08/22 12:00","price":548800},{"date":"1396/08/22 12:05","price":549196},{"date":"1396/08/22 12:10","price":549344},{"date":"1396/08/22 12:15","price":549587},{"date":"1396/08/22 12:20","price":549454},{"date":"1396/08/22 12:25","price":549340},{"date":"1396/08/22 12:30","price":549211},{"date":"1396/08/22 12:35","price":549363},{"date":"1396/08/22 12:45","price":549564},{"date":"1396/08/22 12:50","price":549854},{"date":"1396/08/22 12:55","price":549897},{"date":"1396/08/22 13:00","price":549869},{"date":"1396/08/22 13:05","price":550375},{"date":"1396/08/22 13:15","price":550661},{"date":"1396/08/22 13:20","price":550709},{"date":"1396/08/22 13:25","price":550556},{"date":"1396/08/22 13:30","price":550627},{"date":"1396/08/22 13:35","price":550956},{"date":"1396/08/22 13:40","price":551534},{"date":"1396/08/22 13:45","price":550827},{"date":"1396/08/22 13:50","price":550737},{"date":"1396/08/22 14:00","price":550866},{"date":"1396/08/22 14:05","price":551239},{"date":"1396/08/22 14:10","price":551153},{"date":"1396/08/22 14:20","price":551549},{"date":"1396/08/22 14:30","price":551745},{"date":"1396/08/22 14:35","price":551625},{"date":"1396/08/22 14:40","price":551344},{"date":"1396/08/22 14:45","price":551612},{"date":"1396/08/22 14:50","price":551737},{"date":"1396/08/22 14:55","price":551364},{"date":"1396/08/22 15:00","price":551297},{"date":"1396/08/22 15:05","price":551030},{"date":"1396/08/22 15:10","price":551254},{"date":"1396/08/22 15:15","price":551062},{"date":"1396/08/22 15:20","price":551086},{"date":"1396/08/22 15:25","price":551215},{"date":"1396/08/22 15:30","price":551388},{"date":"1396/08/22 15:35","price":551364},{"date":"1396/08/22 15:40","price":551321},{"date":"1396/08/22 15:45","price":551474},{"date":"1396/08/22 15:50","price":551454},{"date":"1396/08/22 15:55","price":551702},{"date":"1396/08/22 16:05","price":552496},{"date":"1396/08/22 16:10","price":552327},{"date":"1396/08/22 16:15","price":552574},{"date":"1396/08/22 16:25","price":552374},{"date":"1396/08/22 16:30","price":552421},{"date":"1396/08/22 16:45","price":551926},{"date":"1396/08/22 16:50","price":552323},{"date":"1396/08/22 16:55","price":552295},{"date":"1396/08/22 17:05","price":552829},{"date":"1396/08/22 17:10","price":553013},{"date":"1396/08/22 17:15","price":552836},{"date":"1396/08/22 17:20","price":552986},{"date":"1396/08/22 17:25","price":552856},{"date":"1396/08/22 17:30","price":553053},{"date":"1396/08/22 17:35","price":553246},{"date":"1396/08/22 17:40","price":553269},{"date":"1396/08/22 17:45","price":553285},{"date":"1396/08/22 17:50","price":553266},{"date":"1396/08/22 18:00","price":553462},{"date":"1396/08/22 18:10","price":553199},{"date":"1396/08/22 18:15","price":553092},{"date":"1396/08/22 18:20","price":553159},{"date":"1396/08/22 18:25","price":553202},{"date":"1396/08/22 18:50","price":552762},{"date":"1396/08/22 18:55","price":552448},{"date":"1396/08/22 19:00","price":552382},{"date":"1396/08/22 19:05","price":552834},{"date":"1396/08/22 19:10","price":552437},{"date":"1396/08/22 19:15","price":552346},{"date":"1396/08/22 19:25","price":552456},{"date":"1396/08/22 19:35","price":552405},{"date":"1396/08/22 19:40","price":552429},{"date":"1396/08/22 19:45","price":552299},{"date":"1396/08/22 19:50","price":552232},{"date":"1396/08/22 19:55","price":551969},{"date":"1396/08/22 20:00","price":552079},{"date":"1396/08/22 20:05","price":552185},{"date":"1396/08/22 20:10","price":551926},{"date":"1396/08/22 20:15","price":551969},{"date":"1396/08/22 20:20","price":552012},{"date":"1396/08/22 20:25","price":551926},{"date":"1396/08/22 20:30","price":551797},{"date":"1396/08/22 20:45","price":551840},{"date":"1396/08/22 20:50","price":552012},{"date":"1396/08/22 20:55","price":552099},{"date":"1396/08/22 21:00","price":552142},{"date":"1396/08/22 21:05","price":552185},{"date":"1396/08/22 21:10","price":552056},{"date":"1396/08/22 21:15","price":552142},{"date":"1396/08/22 21:20","price":552185},{"date":"1396/08/22 21:25","price":552228},{"date":"1396/08/22 21:30","price":552142},{"date":"1396/08/22 21:35","price":552099},{"date":"1396/08/22 21:40","price":552444},{"date":"1396/08/22 21:45","price":552228},{"date":"1396/08/22 21:50","price":552185},{"date":"1396/08/22 21:55","price":551969},{"date":"1396/08/22 22:10","price":552185},{"date":"1396/08/22 22:15","price":552099},{"date":"1396/08/22 22:20","price":552185},{"date":"1396/08/22 22:25","price":552099},{"date":"1396/08/22 22:35","price":552228},{"date":"1396/08/22 22:40","price":552142},{"date":"1396/08/22 22:50","price":552185},{"date":"1396/08/22 22:55","price":552099},{"date":"1396/08/22 23:00","price":552056},{"date":"1396/08/22 23:10","price":552142},{"date":"1396/08/22 23:25","price":552099},{"date":"1396/08/22 23:30","price":552056},{"date":"1396/08/22 23:35","price":551926},{"date":"1396/08/22 23:40","price":551797},{"date":"1396/08/22 23:50","price":551624},{"date":"1396/08/22 23:55","price":551710}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398