پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
545100
بیشترین: 
548900
قیمت تقلبی: 
547200
زمان: 
8/22 23:50
قیمت آبشده بنکداری امروز 22 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 22 آبان 1396 , 547200 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/22 00:00","price":545300},{"date":"1396/08/22 00:25","price":545100},{"date":"1396/08/22 00:30","price":545300},{"date":"1396/08/22 00:35","price":545400},{"date":"1396/08/22 11:20","price":546100},{"date":"1396/08/22 11:25","price":546500},{"date":"1396/08/22 11:30","price":546600},{"date":"1396/08/22 11:40","price":547300},{"date":"1396/08/22 11:45","price":546700},{"date":"1396/08/22 11:50","price":546500},{"date":"1396/08/22 11:55","price":546900},{"date":"1396/08/22 12:00","price":546800},{"date":"1396/08/22 12:05","price":547200},{"date":"1396/08/22 12:10","price":547300},{"date":"1396/08/22 12:20","price":547500},{"date":"1396/08/22 12:30","price":547300},{"date":"1396/08/22 12:40","price":547800},{"date":"1396/08/22 12:45","price":548100},{"date":"1396/08/22 12:50","price":547500},{"date":"1396/08/22 12:55","price":547400},{"date":"1396/08/22 13:00","price":547200},{"date":"1396/08/22 13:05","price":547400},{"date":"1396/08/22 13:15","price":547600},{"date":"1396/08/22 13:20","price":547800},{"date":"1396/08/22 13:25","price":547500},{"date":"1396/08/22 13:30","price":547300},{"date":"1396/08/22 13:35","price":547500},{"date":"1396/08/22 13:40","price":547600},{"date":"1396/08/22 13:45","price":547100},{"date":"1396/08/22 13:50","price":547400},{"date":"1396/08/22 14:00","price":547500},{"date":"1396/08/22 14:05","price":547600},{"date":"1396/08/22 14:10","price":547800},{"date":"1396/08/22 14:20","price":548400},{"date":"1396/08/22 14:30","price":548800},{"date":"1396/08/22 14:35","price":548900},{"date":"1396/08/22 14:40","price":548400},{"date":"1396/08/22 14:45","price":548200},{"date":"1396/08/22 14:50","price":548400},{"date":"1396/08/22 15:00","price":548000},{"date":"1396/08/22 15:05","price":548100},{"date":"1396/08/22 15:10","price":548300},{"date":"1396/08/22 15:15","price":548200},{"date":"1396/08/22 15:20","price":547800},{"date":"1396/08/22 15:25","price":547600},{"date":"1396/08/22 15:30","price":547800},{"date":"1396/08/22 15:35","price":547700},{"date":"1396/08/22 15:40","price":547600},{"date":"1396/08/22 15:45","price":547700},{"date":"1396/08/22 15:50","price":547300},{"date":"1396/08/22 15:55","price":547500},{"date":"1396/08/22 16:05","price":548100},{"date":"1396/08/22 16:15","price":548400},{"date":"1396/08/22 16:25","price":548200},{"date":"1396/08/22 16:45","price":547800},{"date":"1396/08/22 16:50","price":547300},{"date":"1396/08/22 16:55","price":547100},{"date":"1396/08/22 17:05","price":547700},{"date":"1396/08/22 17:10","price":547900},{"date":"1396/08/22 17:15","price":547600},{"date":"1396/08/22 17:20","price":547900},{"date":"1396/08/22 17:25","price":547800},{"date":"1396/08/22 17:35","price":548100},{"date":"1396/08/22 17:40","price":548000},{"date":"1396/08/22 17:45","price":548200},{"date":"1396/08/22 17:50","price":548100},{"date":"1396/08/22 18:00","price":548400},{"date":"1396/08/22 18:10","price":548300},{"date":"1396/08/22 18:20","price":548100},{"date":"1396/08/22 18:50","price":547800},{"date":"1396/08/22 18:55","price":547200},{"date":"1396/08/22 19:05","price":547400},{"date":"1396/08/22 19:10","price":547100},{"date":"1396/08/22 19:15","price":547200},{"date":"1396/08/22 19:25","price":547100},{"date":"1396/08/22 19:30","price":547000},{"date":"1396/08/22 19:35","price":546700},{"date":"1396/08/22 19:40","price":547000},{"date":"1396/08/22 19:45","price":546700},{"date":"1396/08/22 19:50","price":546900},{"date":"1396/08/22 19:55","price":546700},{"date":"1396/08/22 20:00","price":546500},{"date":"1396/08/22 20:10","price":546400},{"date":"1396/08/22 20:15","price":546100},{"date":"1396/08/22 20:20","price":546400},{"date":"1396/08/22 20:25","price":546200},{"date":"1396/08/22 20:30","price":546000},{"date":"1396/08/22 20:35","price":546200},{"date":"1396/08/22 20:40","price":546300},{"date":"1396/08/22 20:55","price":546400},{"date":"1396/08/22 21:00","price":546500},{"date":"1396/08/22 21:05","price":546700},{"date":"1396/08/22 21:10","price":546500},{"date":"1396/08/22 21:25","price":546600},{"date":"1396/08/22 21:30","price":546700},{"date":"1396/08/22 21:40","price":546800},{"date":"1396/08/22 22:05","price":546700},{"date":"1396/08/22 22:10","price":546600},{"date":"1396/08/22 22:20","price":546800},{"date":"1396/08/22 22:25","price":547000},{"date":"1396/08/22 22:30","price":546900},{"date":"1396/08/22 22:35","price":547000},{"date":"1396/08/22 22:40","price":547400},{"date":"1396/08/22 23:00","price":547300},{"date":"1396/08/22 23:15","price":547400},{"date":"1396/08/22 23:30","price":547500},{"date":"1396/08/22 23:35","price":547300},{"date":"1396/08/22 23:40","price":547400},{"date":"1396/08/22 23:45","price":547000},{"date":"1396/08/22 23:50","price":547200}
بروزرسانی در تاریخ 27 مرداد 1398