کمترین: 
4808
بیشترین: 
4830
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4830
زمان: 
8/21 16:20
قیمت یورو امروز 21 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 21 آبان 1396 , 4830 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 11:40","price":4808},{"date":"1396/08/21 11:50","price":4809},{"date":"1396/08/21 12:00","price":4823},{"date":"1396/08/21 12:20","price":4819},{"date":"1396/08/21 12:40","price":4825},{"date":"1396/08/21 14:00","price":4824},{"date":"1396/08/21 14:20","price":4826},{"date":"1396/08/21 14:50","price":4825},{"date":"1396/08/21 15:20","price":4828},{"date":"1396/08/21 16:20","price":4830}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398