کمترین: 
4085
بیشترین: 
4099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4099
زمان: 
8/21 17:30
قیمت دلار امروز 21 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 21 آبان 1396 , 4099 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 11:30","price":4085},{"date":"1396/08/21 11:40","price":4088},{"date":"1396/08/21 11:50","price":4089},{"date":"1396/08/21 12:10","price":4092},{"date":"1396/08/21 12:20","price":4093},{"date":"1396/08/21 13:00","price":4095},{"date":"1396/08/21 13:20","price":4094},{"date":"1396/08/21 13:40","price":4095},{"date":"1396/08/21 13:50","price":4094},{"date":"1396/08/21 14:10","price":4093},{"date":"1396/08/21 14:40","price":4094},{"date":"1396/08/21 14:50","price":4095},{"date":"1396/08/21 15:00","price":4094},{"date":"1396/08/21 15:10","price":4095},{"date":"1396/08/21 16:30","price":4096},{"date":"1396/08/21 17:00","price":4098},{"date":"1396/08/21 17:30","price":4099}
بروزرسانی در تاریخ 18 خرداد 1399