کمترین: 
5469
بیشترین: 
5498
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5495
زمان: 
8/21 14:30
قیمت پوند امروز 21 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 21 آبان 1396 , 5495 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/21 10:40","price":5469},{"date":"1396/08/21 11:40","price":5483},{"date":"1396/08/21 11:50","price":5484},{"date":"1396/08/21 12:00","price":5488},{"date":"1396/08/21 12:10","price":5490},{"date":"1396/08/21 12:50","price":5494},{"date":"1396/08/21 13:00","price":5496},{"date":"1396/08/21 13:10","price":5494},{"date":"1396/08/21 13:30","price":5495},{"date":"1396/08/21 14:20","price":5498},{"date":"1396/08/21 14:30","price":5495}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398