کمترین: 
4075
بیشترین: 
4085
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4083
زمان: 
8/20 17:10
قیمت دلار امروز 20 آبان 1396
قیمت دلاردر تاریخ 20 آبان 1396 , 4083 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 11:40","price":4075},{"date":"1396/08/20 12:20","price":4077},{"date":"1396/08/20 12:30","price":4078},{"date":"1396/08/20 12:40","price":4079},{"date":"1396/08/20 12:50","price":4080},{"date":"1396/08/20 13:10","price":4082},{"date":"1396/08/20 13:20","price":4081},{"date":"1396/08/20 13:40","price":4082},{"date":"1396/08/20 14:10","price":4081},{"date":"1396/08/20 14:40","price":4080},{"date":"1396/08/20 14:50","price":4081},{"date":"1396/08/20 15:00","price":4082},{"date":"1396/08/20 15:30","price":4083},{"date":"1396/08/20 15:50","price":4085},{"date":"1396/08/20 16:00","price":4084},{"date":"1396/08/20 16:50","price":4083},{"date":"1396/08/20 17:00","price":4084},{"date":"1396/08/20 17:10","price":4083}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398