کمترین: 
63.59
بیشترین: 
63.67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.67
زمان: 
8/20 01:32
قیمت نفت برنت امروز 20 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 آبان 1396 , 63.67 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 00:32","price":63.59},{"date":"1396/08/20 01:08","price":63.63},{"date":"1396/08/20 01:32","price":63.67}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398