پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
542763
بیشترین: 
555200
قیمت تقلبی: 
553400
زمان: 
8/20 23:05
قیمت آبشده شنبه ای امروز 20 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 20 آبان 1396 , 553400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/20 00:00","price":552500},{"date":"1396/08/20 00:05","price":542763},{"date":"1396/08/20 00:15","price":552400},{"date":"1396/08/20 00:30","price":552300},{"date":"1396/08/20 00:35","price":552400},{"date":"1396/08/20 11:25","price":553900},{"date":"1396/08/20 11:30","price":554600},{"date":"1396/08/20 11:35","price":554200},{"date":"1396/08/20 11:40","price":554400},{"date":"1396/08/20 11:50","price":554200},{"date":"1396/08/20 11:55","price":554000},{"date":"1396/08/20 12:00","price":554100},{"date":"1396/08/20 12:05","price":554200},{"date":"1396/08/20 12:15","price":554000},{"date":"1396/08/20 12:25","price":554700},{"date":"1396/08/20 12:30","price":554550},{"date":"1396/08/20 12:35","price":554600},{"date":"1396/08/20 12:40","price":554700},{"date":"1396/08/20 12:45","price":554500},{"date":"1396/08/20 12:55","price":554800},{"date":"1396/08/20 13:10","price":555000},{"date":"1396/08/20 13:15","price":554800},{"date":"1396/08/20 13:20","price":555200},{"date":"1396/08/20 13:25","price":554900},{"date":"1396/08/20 13:35","price":554800},{"date":"1396/08/20 13:40","price":554900},{"date":"1396/08/20 13:45","price":555000},{"date":"1396/08/20 13:55","price":554800},{"date":"1396/08/20 14:05","price":554500},{"date":"1396/08/20 14:10","price":554700},{"date":"1396/08/20 14:20","price":554400},{"date":"1396/08/20 14:25","price":554300},{"date":"1396/08/20 14:30","price":554200},{"date":"1396/08/20 14:35","price":553700},{"date":"1396/08/20 14:40","price":554000},{"date":"1396/08/20 14:50","price":554100},{"date":"1396/08/20 15:00","price":554200},{"date":"1396/08/20 15:05","price":554400},{"date":"1396/08/20 15:10","price":554200},{"date":"1396/08/20 15:15","price":554300},{"date":"1396/08/20 15:30","price":554600},{"date":"1396/08/20 15:35","price":554700},{"date":"1396/08/20 15:40","price":554650},{"date":"1396/08/20 15:45","price":554900},{"date":"1396/08/20 15:50","price":554800},{"date":"1396/08/20 15:55","price":554700},{"date":"1396/08/20 16:00","price":554800},{"date":"1396/08/20 16:20","price":554900},{"date":"1396/08/20 16:25","price":554800},{"date":"1396/08/20 16:30","price":554900},{"date":"1396/08/20 16:35","price":554700},{"date":"1396/08/20 16:40","price":554600},{"date":"1396/08/20 16:45","price":554800},{"date":"1396/08/20 16:50","price":554600},{"date":"1396/08/20 17:00","price":554100},{"date":"1396/08/20 17:05","price":554300},{"date":"1396/08/20 17:10","price":554200},{"date":"1396/08/20 17:20","price":554300},{"date":"1396/08/20 17:35","price":554200},{"date":"1396/08/20 17:40","price":554300},{"date":"1396/08/20 17:45","price":554000},{"date":"1396/08/20 17:50","price":553700},{"date":"1396/08/20 17:55","price":553600},{"date":"1396/08/20 18:00","price":553500},{"date":"1396/08/20 18:05","price":553300},{"date":"1396/08/20 18:10","price":553400},{"date":"1396/08/20 18:15","price":553500},{"date":"1396/08/20 18:20","price":553300},{"date":"1396/08/20 18:30","price":553400},{"date":"1396/08/20 18:35","price":553300},{"date":"1396/08/20 18:45","price":553200},{"date":"1396/08/20 18:50","price":553000},{"date":"1396/08/20 18:55","price":553100},{"date":"1396/08/20 19:00","price":553300},{"date":"1396/08/20 19:05","price":553200},{"date":"1396/08/20 19:10","price":553100},{"date":"1396/08/20 19:15","price":553200},{"date":"1396/08/20 19:25","price":553300},{"date":"1396/08/20 19:30","price":553400},{"date":"1396/08/20 19:35","price":553300},{"date":"1396/08/20 19:40","price":553400},{"date":"1396/08/20 19:55","price":553500},{"date":"1396/08/20 20:00","price":553400},{"date":"1396/08/20 20:10","price":553500},{"date":"1396/08/20 20:15","price":553400},{"date":"1396/08/20 20:20","price":553300},{"date":"1396/08/20 20:25","price":553400},{"date":"1396/08/20 20:35","price":553200},{"date":"1396/08/20 20:40","price":553400},{"date":"1396/08/20 20:45","price":553300},{"date":"1396/08/20 21:05","price":553200},{"date":"1396/08/20 21:10","price":553300},{"date":"1396/08/20 21:25","price":553400},{"date":"1396/08/20 22:10","price":553500},{"date":"1396/08/20 22:15","price":553400},{"date":"1396/08/20 22:35","price":553300},{"date":"1396/08/20 22:40","price":553400},{"date":"1396/08/20 22:50","price":553500},{"date":"1396/08/20 22:55","price":553300},{"date":"1396/08/20 23:05","price":553400}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398