کمترین: 
63.35
بیشترین: 
64.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.88
زمان: 
8/18 23:32
قیمت نفت برنت امروز 18 آبان 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 آبان 1396 , 63.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/18 00:00","price":63.44},{"date":"1396/08/18 01:08","price":63.51},{"date":"1396/08/18 01:32","price":63.5},{"date":"1396/08/18 02:00","price":63.48},{"date":"1396/08/18 05:08","price":63.55},{"date":"1396/08/18 05:32","price":63.65},{"date":"1396/08/18 06:08","price":63.7},{"date":"1396/08/18 06:32","price":63.66},{"date":"1396/08/18 07:08","price":63.63},{"date":"1396/08/18 08:08","price":63.62},{"date":"1396/08/18 08:32","price":63.58},{"date":"1396/08/18 09:00","price":63.53},{"date":"1396/08/18 09:32","price":63.44},{"date":"1396/08/18 10:00","price":63.56},{"date":"1396/08/18 10:32","price":63.55},{"date":"1396/08/18 11:08","price":63.63},{"date":"1396/08/18 11:32","price":63.58},{"date":"1396/08/18 12:00","price":63.53},{"date":"1396/08/18 12:32","price":63.35},{"date":"1396/08/18 13:08","price":63.48},{"date":"1396/08/18 13:32","price":63.4},{"date":"1396/08/18 14:08","price":63.42},{"date":"1396/08/18 14:32","price":63.56},{"date":"1396/08/18 15:00","price":63.62},{"date":"1396/08/18 15:32","price":63.65},{"date":"1396/08/18 16:08","price":63.5},{"date":"1396/08/18 16:32","price":63.43},{"date":"1396/08/18 17:00","price":63.48},{"date":"1396/08/18 17:32","price":63.57},{"date":"1396/08/18 18:08","price":63.53},{"date":"1396/08/18 18:32","price":63.51},{"date":"1396/08/18 19:08","price":63.86},{"date":"1396/08/18 19:32","price":64.11},{"date":"1396/08/18 20:00","price":64.05},{"date":"1396/08/18 20:32","price":63.8},{"date":"1396/08/18 21:00","price":63.96},{"date":"1396/08/18 21:32","price":63.98},{"date":"1396/08/18 22:08","price":63.99},{"date":"1396/08/18 22:32","price":63.95},{"date":"1396/08/18 23:00","price":63.96},{"date":"1396/08/18 23:32","price":63.88}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398