کمترین: 
62.07
بیشترین: 
62.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.07
زمان: 
8/17 12:32
قیمت نفت اپک امروز 17 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 17 آبان 1396 , 62.07 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 12:32","price":62.07}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398