کمترین: 
5430
بیشترین: 
5436
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5436
زمان: 
8/17 17:20
قیمت پوند امروز 17 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 17 آبان 1396 , 5436 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 11:40","price":5430},{"date":"1396/08/17 13:20","price":5435},{"date":"1396/08/17 17:20","price":5436}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398