کمترین: 
87884.1
بیشترین: 
87911.1
قیمت تقلبی: 
87897.4
زمان: 
8/17 12:40
قیمت شاخص بورس امروز 17 آبان 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 17 آبان 1396 , 87897.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:30","price":87886.8},{"date":"1396/08/17 09:40","price":87884.1},{"date":"1396/08/17 09:50","price":87898.1},{"date":"1396/08/17 10:00","price":87896.3},{"date":"1396/08/17 10:10","price":87903.1},{"date":"1396/08/17 10:20","price":87898.7},{"date":"1396/08/17 10:30","price":87898.5},{"date":"1396/08/17 10:40","price":87902.3},{"date":"1396/08/17 10:50","price":87904.1},{"date":"1396/08/17 12:30","price":87911.1},{"date":"1396/08/17 12:40","price":87897.4}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399