کمترین: 
9301.9
بیشترین: 
9301.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9301.9
زمان: 
8/17 09:10
قیمت دینار بحرین امروز 17 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 17 آبان 1396 , 9301.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/17 09:10","price":9301.9}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398