کمترین: 
61.05
بیشترین: 
61.05
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.05
زمان: 
8/16 13:00
قیمت نفت اپک امروز 16 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 16 آبان 1396 , 61.05 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 13:00","price":61.05}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398