کمترین: 
4782
بیشترین: 
4788
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4782
زمان: 
8/16 14:50
قیمت یورو امروز 16 آبان 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 آبان 1396 , 4782 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 11:00","price":4785},{"date":"1396/08/16 11:50","price":4788},{"date":"1396/08/16 13:10","price":4785},{"date":"1396/08/16 14:10","price":4783},{"date":"1396/08/16 14:50","price":4782}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398