کمترین: 
1.8075
بیشترین: 
1.8294
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8142
زمان: 
8/16 22:32
قیمت بنزین امروز 16 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 16 آبان 1396 , 1.8142 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/16 00:00","price":1.8256},{"date":"1396/08/16 00:32","price":1.8282},{"date":"1396/08/16 01:08","price":1.8276},{"date":"1396/08/16 01:32","price":1.8233},{"date":"1396/08/16 02:00","price":1.8234},{"date":"1396/08/16 03:00","price":1.8237},{"date":"1396/08/16 03:32","price":1.8232},{"date":"1396/08/16 04:32","price":1.8231},{"date":"1396/08/16 05:08","price":1.8238},{"date":"1396/08/16 05:32","price":1.8242},{"date":"1396/08/16 06:08","price":1.8259},{"date":"1396/08/16 06:32","price":1.8255},{"date":"1396/08/16 07:08","price":1.8251},{"date":"1396/08/16 07:32","price":1.8262},{"date":"1396/08/16 08:08","price":1.8259},{"date":"1396/08/16 08:32","price":1.825},{"date":"1396/08/16 09:08","price":1.8258},{"date":"1396/08/16 09:32","price":1.8256},{"date":"1396/08/16 10:00","price":1.8254},{"date":"1396/08/16 10:32","price":1.8252},{"date":"1396/08/16 11:00","price":1.826},{"date":"1396/08/16 11:32","price":1.8291},{"date":"1396/08/16 12:08","price":1.828},{"date":"1396/08/16 12:32","price":1.8269},{"date":"1396/08/16 13:00","price":1.8188},{"date":"1396/08/16 13:32","price":1.8208},{"date":"1396/08/16 14:08","price":1.8217},{"date":"1396/08/16 14:32","price":1.8233},{"date":"1396/08/16 15:00","price":1.8218},{"date":"1396/08/16 15:32","price":1.8195},{"date":"1396/08/16 16:00","price":1.8191},{"date":"1396/08/16 16:32","price":1.8186},{"date":"1396/08/16 17:00","price":1.8294},{"date":"1396/08/16 17:32","price":1.8244},{"date":"1396/08/16 18:08","price":1.8197},{"date":"1396/08/16 18:32","price":1.8124},{"date":"1396/08/16 19:08","price":1.8128},{"date":"1396/08/16 19:32","price":1.8142},{"date":"1396/08/16 20:00","price":1.8075},{"date":"1396/08/16 20:32","price":1.8091},{"date":"1396/08/16 21:00","price":1.8094},{"date":"1396/08/16 21:32","price":1.8129},{"date":"1396/08/16 22:08","price":1.8133},{"date":"1396/08/16 22:32","price":1.8142}
بروزرسانی در تاریخ 25 مهر 1398