کمترین: 
556.75
بیشترین: 
571.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569.63
زمان: 
8/15 23:32
قیمت گازوئیل امروز 15 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 15 آبان 1396 , 569.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 05:08","price":559.13},{"date":"1396/08/15 05:32","price":557.38},{"date":"1396/08/15 06:00","price":557.5},{"date":"1396/08/15 06:32","price":557},{"date":"1396/08/15 07:32","price":557.13},{"date":"1396/08/15 08:00","price":556.75},{"date":"1396/08/15 09:00","price":557.25},{"date":"1396/08/15 09:32","price":557.5},{"date":"1396/08/15 10:08","price":557.75},{"date":"1396/08/15 10:32","price":557.13},{"date":"1396/08/15 11:08","price":557.88},{"date":"1396/08/15 11:32","price":559},{"date":"1396/08/15 12:00","price":558.88},{"date":"1396/08/15 12:32","price":559.13},{"date":"1396/08/15 13:00","price":557.13},{"date":"1396/08/15 13:32","price":557},{"date":"1396/08/15 14:08","price":558.25},{"date":"1396/08/15 15:00","price":558},{"date":"1396/08/15 15:32","price":557.63},{"date":"1396/08/15 16:08","price":558.13},{"date":"1396/08/15 16:32","price":558},{"date":"1396/08/15 17:08","price":557.38},{"date":"1396/08/15 17:32","price":557.13},{"date":"1396/08/15 18:08","price":557.38},{"date":"1396/08/15 19:00","price":558.63},{"date":"1396/08/15 19:32","price":559.75},{"date":"1396/08/15 20:08","price":563.88},{"date":"1396/08/15 20:32","price":567.88},{"date":"1396/08/15 21:00","price":567.13},{"date":"1396/08/15 21:32","price":567.38},{"date":"1396/08/15 22:00","price":568.88},{"date":"1396/08/15 22:32","price":569.13},{"date":"1396/08/15 23:00","price":571.13},{"date":"1396/08/15 23:32","price":569.63}
بروزرسانی در تاریخ 04 اسفند 1398