پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
549900
بیشترین: 
554000
قیمت تقلبی: 
553800
زمان: 
8/15 23:50
قیمت آبشده شنبه ای امروز 15 آبان 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 15 آبان 1396 , 553800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/15 00:05","price":550500},{"date":"1396/08/15 00:20","price":550400},{"date":"1396/08/15 00:25","price":550600},{"date":"1396/08/15 00:30","price":550500},{"date":"1396/08/15 11:05","price":550200},{"date":"1396/08/15 11:10","price":550000},{"date":"1396/08/15 11:15","price":549900},{"date":"1396/08/15 11:20","price":550300},{"date":"1396/08/15 11:30","price":550400},{"date":"1396/08/15 11:35","price":550300},{"date":"1396/08/15 11:40","price":550500},{"date":"1396/08/15 11:45","price":550600},{"date":"1396/08/15 11:50","price":550450},{"date":"1396/08/15 11:55","price":550800},{"date":"1396/08/15 12:00","price":550700},{"date":"1396/08/15 12:05","price":550900},{"date":"1396/08/15 12:10","price":550600},{"date":"1396/08/15 12:35","price":550900},{"date":"1396/08/15 12:45","price":551000},{"date":"1396/08/15 12:55","price":550900},{"date":"1396/08/15 13:00","price":551300},{"date":"1396/08/15 13:05","price":551100},{"date":"1396/08/15 13:10","price":550800},{"date":"1396/08/15 13:15","price":551200},{"date":"1396/08/15 13:20","price":551000},{"date":"1396/08/15 13:25","price":551200},{"date":"1396/08/15 13:30","price":551100},{"date":"1396/08/15 13:35","price":551000},{"date":"1396/08/15 13:55","price":551200},{"date":"1396/08/15 14:10","price":551300},{"date":"1396/08/15 14:15","price":551400},{"date":"1396/08/15 14:30","price":551500},{"date":"1396/08/15 14:35","price":551600},{"date":"1396/08/15 14:40","price":551500},{"date":"1396/08/15 14:45","price":551700},{"date":"1396/08/15 14:50","price":551600},{"date":"1396/08/15 14:55","price":551550},{"date":"1396/08/15 15:00","price":551900},{"date":"1396/08/15 15:05","price":552000},{"date":"1396/08/15 15:10","price":551700},{"date":"1396/08/15 15:15","price":551800},{"date":"1396/08/15 15:20","price":551700},{"date":"1396/08/15 15:30","price":551800},{"date":"1396/08/15 15:35","price":551900},{"date":"1396/08/15 15:40","price":552200},{"date":"1396/08/15 15:45","price":552000},{"date":"1396/08/15 15:55","price":551900},{"date":"1396/08/15 16:05","price":551800},{"date":"1396/08/15 16:10","price":551700},{"date":"1396/08/15 16:15","price":551600},{"date":"1396/08/15 16:25","price":551700},{"date":"1396/08/15 16:30","price":551800},{"date":"1396/08/15 16:35","price":551900},{"date":"1396/08/15 16:40","price":551800},{"date":"1396/08/15 16:50","price":551600},{"date":"1396/08/15 17:05","price":551500},{"date":"1396/08/15 17:10","price":551800},{"date":"1396/08/15 17:20","price":551500},{"date":"1396/08/15 17:25","price":551600},{"date":"1396/08/15 17:30","price":551700},{"date":"1396/08/15 17:50","price":551600},{"date":"1396/08/15 18:00","price":551400},{"date":"1396/08/15 18:10","price":551500},{"date":"1396/08/15 18:20","price":551600},{"date":"1396/08/15 18:25","price":551800},{"date":"1396/08/15 18:30","price":551700},{"date":"1396/08/15 18:35","price":551600},{"date":"1396/08/15 18:45","price":551700},{"date":"1396/08/15 19:00","price":551800},{"date":"1396/08/15 19:10","price":552300},{"date":"1396/08/15 19:15","price":552100},{"date":"1396/08/15 19:25","price":552000},{"date":"1396/08/15 19:30","price":551900},{"date":"1396/08/15 19:35","price":552000},{"date":"1396/08/15 19:50","price":552200},{"date":"1396/08/15 20:00","price":552500},{"date":"1396/08/15 20:05","price":552600},{"date":"1396/08/15 20:10","price":552900},{"date":"1396/08/15 20:15","price":553000},{"date":"1396/08/15 20:25","price":552900},{"date":"1396/08/15 20:30","price":553000},{"date":"1396/08/15 20:35","price":553300},{"date":"1396/08/15 20:50","price":553700},{"date":"1396/08/15 20:55","price":553500},{"date":"1396/08/15 21:05","price":553400},{"date":"1396/08/15 21:10","price":553700},{"date":"1396/08/15 21:15","price":553400},{"date":"1396/08/15 21:20","price":553300},{"date":"1396/08/15 21:25","price":553500},{"date":"1396/08/15 21:30","price":553300},{"date":"1396/08/15 21:35","price":553600},{"date":"1396/08/15 21:40","price":553500},{"date":"1396/08/15 21:45","price":553400},{"date":"1396/08/15 21:50","price":553500},{"date":"1396/08/15 22:05","price":553400},{"date":"1396/08/15 22:10","price":553300},{"date":"1396/08/15 22:15","price":553400},{"date":"1396/08/15 22:20","price":553600},{"date":"1396/08/15 22:25","price":553800},{"date":"1396/08/15 22:30","price":553700},{"date":"1396/08/15 22:35","price":554000},{"date":"1396/08/15 22:45","price":553700},{"date":"1396/08/15 22:50","price":553900},{"date":"1396/08/15 22:55","price":553700},{"date":"1396/08/15 23:00","price":553600},{"date":"1396/08/15 23:05","price":553800},{"date":"1396/08/15 23:10","price":553700},{"date":"1396/08/15 23:15","price":553800},{"date":"1396/08/15 23:45","price":553900},{"date":"1396/08/15 23:50","price":553800}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398