کمترین: 
58.49
بیشترین: 
58.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 13 آبان 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 13 آبان 1396 , 58.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 11:00","price":58.49}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398