کمترین: 
9289.2
بیشترین: 
9289.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 13 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 13 آبان 1396 , 9289.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 09:10","price":9289.2}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399