کمترین: 
555.38
بیشترین: 
555.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 13 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 آبان 1396 , 555.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 00:00","price":555.88},{"date":"1396/08/13 00:32","price":555.38}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398