کمترین: 
1.8863
بیشترین: 
1.8864
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت کوره امروز 13 آبان 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 13 آبان 1396 , 1.8863 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/13 00:00","price":1.8864},{"date":"1396/08/13 00:32","price":1.8863}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398