پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
165567
بیشترین: 
539000
قیمت آبشده بنکداری امروز 12 آبان 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 12 آبان 1396 , 536700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/12 00:05","price":165567},{"date":"1396/08/12 00:10","price":538500},{"date":"1396/08/12 00:15","price":538400},{"date":"1396/08/12 00:20","price":538500},{"date":"1396/08/12 11:20","price":538100},{"date":"1396/08/12 11:25","price":538200},{"date":"1396/08/12 11:40","price":538300},{"date":"1396/08/12 12:05","price":538200},{"date":"1396/08/12 12:15","price":538300},{"date":"1396/08/12 12:25","price":538200},{"date":"1396/08/12 12:40","price":538300},{"date":"1396/08/12 12:45","price":538200},{"date":"1396/08/12 12:55","price":538000},{"date":"1396/08/12 13:20","price":538100},{"date":"1396/08/12 13:30","price":538200},{"date":"1396/08/12 14:15","price":538300},{"date":"1396/08/12 14:30","price":538200},{"date":"1396/08/12 14:35","price":538300},{"date":"1396/08/12 14:45","price":538400},{"date":"1396/08/12 14:50","price":538200},{"date":"1396/08/12 14:55","price":538300},{"date":"1396/08/12 15:05","price":538200},{"date":"1396/08/12 15:20","price":538100},{"date":"1396/08/12 15:30","price":538200},{"date":"1396/08/12 15:40","price":538100},{"date":"1396/08/12 15:45","price":538000},{"date":"1396/08/12 15:50","price":538100},{"date":"1396/08/12 15:55","price":538000},{"date":"1396/08/12 16:00","price":538300},{"date":"1396/08/12 16:05","price":539000},{"date":"1396/08/12 16:10","price":538900},{"date":"1396/08/12 16:15","price":539000},{"date":"1396/08/12 16:20","price":538700},{"date":"1396/08/12 16:30","price":538400},{"date":"1396/08/12 16:40","price":538600},{"date":"1396/08/12 16:45","price":538900},{"date":"1396/08/12 16:55","price":538700},{"date":"1396/08/12 17:05","price":539000},{"date":"1396/08/12 17:10","price":538600},{"date":"1396/08/12 17:15","price":538700},{"date":"1396/08/12 17:20","price":538400},{"date":"1396/08/12 17:30","price":538600},{"date":"1396/08/12 17:35","price":538000},{"date":"1396/08/12 17:40","price":538200},{"date":"1396/08/12 17:55","price":538000},{"date":"1396/08/12 18:00","price":537900},{"date":"1396/08/12 18:05","price":537700},{"date":"1396/08/12 18:10","price":536700},{"date":"1396/08/12 18:15","price":536400},{"date":"1396/08/12 18:20","price":536200},{"date":"1396/08/12 18:25","price":536400},{"date":"1396/08/12 18:30","price":535700},{"date":"1396/08/12 18:35","price":535900},{"date":"1396/08/12 18:40","price":535800},{"date":"1396/08/12 18:50","price":535300},{"date":"1396/08/12 18:55","price":535600},{"date":"1396/08/12 19:05","price":535500},{"date":"1396/08/12 19:10","price":535800},{"date":"1396/08/12 19:15","price":536000},{"date":"1396/08/12 19:20","price":536100},{"date":"1396/08/12 19:30","price":535700},{"date":"1396/08/12 19:35","price":535800},{"date":"1396/08/12 19:40","price":535500},{"date":"1396/08/12 19:45","price":535600},{"date":"1396/08/12 19:50","price":535700},{"date":"1396/08/12 20:00","price":535600},{"date":"1396/08/12 20:05","price":535700},{"date":"1396/08/12 20:10","price":535600},{"date":"1396/08/12 20:15","price":535700},{"date":"1396/08/12 20:20","price":535800},{"date":"1396/08/12 20:25","price":535700},{"date":"1396/08/12 20:30","price":535800},{"date":"1396/08/12 20:35","price":535900},{"date":"1396/08/12 20:45","price":536000},{"date":"1396/08/12 20:50","price":535800},{"date":"1396/08/12 21:00","price":535900},{"date":"1396/08/12 21:05","price":535600},{"date":"1396/08/12 21:10","price":535500},{"date":"1396/08/12 21:15","price":535600},{"date":"1396/08/12 21:20","price":535500},{"date":"1396/08/12 21:30","price":535600},{"date":"1396/08/12 21:35","price":535400},{"date":"1396/08/12 21:40","price":535600},{"date":"1396/08/12 21:45","price":535700},{"date":"1396/08/12 21:50","price":535600},{"date":"1396/08/12 21:55","price":535500},{"date":"1396/08/12 22:10","price":535400},{"date":"1396/08/12 22:15","price":535200},{"date":"1396/08/12 22:20","price":535500},{"date":"1396/08/12 22:25","price":535700},{"date":"1396/08/12 22:35","price":536100},{"date":"1396/08/12 22:40","price":535900},{"date":"1396/08/12 22:45","price":536200},{"date":"1396/08/12 22:50","price":536300},{"date":"1396/08/12 22:55","price":536200},{"date":"1396/08/12 23:00","price":536400},{"date":"1396/08/12 23:05","price":536200},{"date":"1396/08/12 23:10","price":536300},{"date":"1396/08/12 23:25","price":536200},{"date":"1396/08/12 23:30","price":536300},{"date":"1396/08/12 23:40","price":536600},{"date":"1396/08/12 23:50","price":536700}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398