کمترین: 
1.7751
بیشترین: 
1.798
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 12 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 12 آبان 1396 , 1.7859 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/12 00:00","price":1.7843},{"date":"1396/08/12 00:32","price":1.783},{"date":"1396/08/12 01:08","price":1.7828},{"date":"1396/08/12 02:08","price":1.7889},{"date":"1396/08/12 02:32","price":1.7859},{"date":"1396/08/12 03:00","price":1.7863},{"date":"1396/08/12 03:32","price":1.7869},{"date":"1396/08/12 04:08","price":1.7875},{"date":"1396/08/12 04:32","price":1.787},{"date":"1396/08/12 05:08","price":1.7871},{"date":"1396/08/12 05:32","price":1.7864},{"date":"1396/08/12 06:00","price":1.7858},{"date":"1396/08/12 06:32","price":1.7862},{"date":"1396/08/12 07:08","price":1.7871},{"date":"1396/08/12 07:32","price":1.7883},{"date":"1396/08/12 08:08","price":1.7887},{"date":"1396/08/12 08:32","price":1.7885},{"date":"1396/08/12 09:00","price":1.7884},{"date":"1396/08/12 09:32","price":1.7862},{"date":"1396/08/12 10:08","price":1.7858},{"date":"1396/08/12 10:32","price":1.7872},{"date":"1396/08/12 11:08","price":1.7876},{"date":"1396/08/12 11:32","price":1.7866},{"date":"1396/08/12 12:08","price":1.7917},{"date":"1396/08/12 12:32","price":1.7939},{"date":"1396/08/12 13:08","price":1.7891},{"date":"1396/08/12 13:32","price":1.7838},{"date":"1396/08/12 14:08","price":1.7905},{"date":"1396/08/12 14:32","price":1.7883},{"date":"1396/08/12 15:08","price":1.7881},{"date":"1396/08/12 15:32","price":1.7908},{"date":"1396/08/12 16:00","price":1.7877},{"date":"1396/08/12 16:32","price":1.7873},{"date":"1396/08/12 17:08","price":1.792},{"date":"1396/08/12 17:32","price":1.7846},{"date":"1396/08/12 18:08","price":1.7797},{"date":"1396/08/12 18:32","price":1.7753},{"date":"1396/08/12 19:08","price":1.7751},{"date":"1396/08/12 19:32","price":1.7793},{"date":"1396/08/12 20:08","price":1.7847},{"date":"1396/08/12 20:32","price":1.7795},{"date":"1396/08/12 21:00","price":1.7772},{"date":"1396/08/12 21:32","price":1.7827},{"date":"1396/08/12 22:00","price":1.798},{"date":"1396/08/12 22:32","price":1.7956},{"date":"1396/08/12 23:08","price":1.7896},{"date":"1396/08/12 23:32","price":1.7859}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398