کمترین: 
5418
بیشترین: 
5429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت پوند امروز 11 آبان 1396
قیمت پونددر تاریخ 11 آبان 1396 , 5418 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 10:10","price":5424},{"date":"1396/08/11 11:10","price":5429},{"date":"1396/08/11 11:20","price":5428},{"date":"1396/08/11 11:30","price":5425},{"date":"1396/08/11 11:40","price":5423},{"date":"1396/08/11 11:50","price":5420},{"date":"1396/08/11 12:20","price":5418}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398