کمترین: 
1315613
بیشترین: 
1320649
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه امامی خرده فروشی امروز 11 آبان 1396
قیمت سکه امامی خرده فروشیدر تاریخ 11 آبان 1396 , 1320363 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 10:06","price":1315827},{"date":"1396/08/11 10:18","price":1315613},{"date":"1396/08/11 10:30","price":1315685},{"date":"1396/08/11 10:48","price":1315720},{"date":"1396/08/11 11:00","price":1315792},{"date":"1396/08/11 11:06","price":1315899},{"date":"1396/08/11 11:12","price":1316042},{"date":"1396/08/11 11:18","price":1315935},{"date":"1396/08/11 11:24","price":1320077},{"date":"1396/08/11 11:30","price":1320470},{"date":"1396/08/11 11:48","price":1320399},{"date":"1396/08/11 11:54","price":1320363},{"date":"1396/08/11 12:00","price":1320435},{"date":"1396/08/11 12:30","price":1320470},{"date":"1396/08/11 12:36","price":1320613},{"date":"1396/08/11 12:42","price":1320649},{"date":"1396/08/11 12:54","price":1320613},{"date":"1396/08/11 13:00","price":1320542},{"date":"1396/08/11 13:06","price":1320470},{"date":"1396/08/11 13:18","price":1320399},{"date":"1396/08/11 14:54","price":1320363}
بروزرسانی در تاریخ 28 آبان 1398