کمترین: 
9264.4
بیشترین: 
9264.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 11 آبان 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 11 آبان 1396 , 9264.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":9264.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399