کمترین: 
11546.2
بیشترین: 
11546.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 11 آبان 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 11 آبان 1396 , 11546.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 09:10","price":11546.2}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399