کمترین: 
60.08
بیشترین: 
60.79
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.79
زمان: 
8/11 23:32
قیمت نفت برنت امروز 11 آبان 1396

قیمت نفت برنتدر تاریخ 11 آبان 1396 , 60.79 است.

تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 04:08","price":60.49},{"date":"1396/08/11 04:32","price":60.59},{"date":"1396/08/11 05:00","price":60.64},{"date":"1396/08/11 05:32","price":60.63},{"date":"1396/08/11 06:08","price":60.66},{"date":"1396/08/11 06:32","price":60.63},{"date":"1396/08/11 07:08","price":60.6},{"date":"1396/08/11 07:32","price":60.56},{"date":"1396/08/11 08:32","price":60.55},{"date":"1396/08/11 09:32","price":60.52},{"date":"1396/08/11 10:00","price":60.55},{"date":"1396/08/11 10:32","price":60.64},{"date":"1396/08/11 11:00","price":60.6},{"date":"1396/08/11 11:32","price":60.34},{"date":"1396/08/11 12:00","price":60.26},{"date":"1396/08/11 12:32","price":60.13},{"date":"1396/08/11 13:00","price":60.3},{"date":"1396/08/11 13:32","price":60.41},{"date":"1396/08/11 14:08","price":60.3},{"date":"1396/08/11 14:32","price":60.26},{"date":"1396/08/11 15:00","price":60.16},{"date":"1396/08/11 15:32","price":60.08},{"date":"1396/08/11 16:00","price":60.24},{"date":"1396/08/11 17:00","price":60.23},{"date":"1396/08/11 17:32","price":60.2},{"date":"1396/08/11 18:00","price":60.35},{"date":"1396/08/11 18:32","price":60.44},{"date":"1396/08/11 19:08","price":60.32},{"date":"1396/08/11 19:32","price":60.44},{"date":"1396/08/11 20:00","price":60.51},{"date":"1396/08/11 20:32","price":60.61},{"date":"1396/08/11 21:00","price":60.64},{"date":"1396/08/11 21:32","price":60.62},{"date":"1396/08/11 22:32","price":60.65},{"date":"1396/08/11 23:00","price":60.68},{"date":"1396/08/11 23:32","price":60.79}
بروزرسانی در تاریخ 14 فروردین 1399