کمترین: 
2.897
بیشترین: 
2.952
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گاز طبیعی امروز 11 آبان 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 آبان 1396 , 2.938 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 01:32","price":2.897},{"date":"1396/08/11 02:32","price":2.901},{"date":"1396/08/11 03:00","price":2.902},{"date":"1396/08/11 03:32","price":2.904},{"date":"1396/08/11 04:32","price":2.906},{"date":"1396/08/11 05:32","price":2.91},{"date":"1396/08/11 06:08","price":2.909},{"date":"1396/08/11 07:32","price":2.91},{"date":"1396/08/11 08:00","price":2.913},{"date":"1396/08/11 08:32","price":2.915},{"date":"1396/08/11 09:00","price":2.909},{"date":"1396/08/11 09:32","price":2.913},{"date":"1396/08/11 10:00","price":2.914},{"date":"1396/08/11 11:00","price":2.918},{"date":"1396/08/11 11:32","price":2.912},{"date":"1396/08/11 12:00","price":2.917},{"date":"1396/08/11 12:32","price":2.915},{"date":"1396/08/11 13:00","price":2.914},{"date":"1396/08/11 13:32","price":2.917},{"date":"1396/08/11 14:08","price":2.914},{"date":"1396/08/11 14:32","price":2.917},{"date":"1396/08/11 15:00","price":2.914},{"date":"1396/08/11 15:32","price":2.928},{"date":"1396/08/11 16:00","price":2.933},{"date":"1396/08/11 16:32","price":2.923},{"date":"1396/08/11 17:00","price":2.917},{"date":"1396/08/11 18:00","price":2.93},{"date":"1396/08/11 18:32","price":2.942},{"date":"1396/08/11 19:08","price":2.936},{"date":"1396/08/11 19:32","price":2.952},{"date":"1396/08/11 20:00","price":2.944},{"date":"1396/08/11 20:32","price":2.946},{"date":"1396/08/11 21:00","price":2.937},{"date":"1396/08/11 22:08","price":2.934},{"date":"1396/08/11 22:32","price":2.938},{"date":"1396/08/11 23:00","price":2.942},{"date":"1396/08/11 23:32","price":2.938}
بروزرسانی در تاریخ 16 خرداد 1399