کمترین: 
1.7359
بیشترین: 
1.7825
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت بنزین امروز 11 آبان 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 11 آبان 1396 , 1.7825 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 01:32","price":1.7452},{"date":"1396/08/11 02:32","price":1.7458},{"date":"1396/08/11 03:00","price":1.7455},{"date":"1396/08/11 03:32","price":1.7452},{"date":"1396/08/11 04:08","price":1.7456},{"date":"1396/08/11 04:32","price":1.7473},{"date":"1396/08/11 05:00","price":1.7479},{"date":"1396/08/11 05:32","price":1.7483},{"date":"1396/08/11 06:08","price":1.7479},{"date":"1396/08/11 06:32","price":1.7481},{"date":"1396/08/11 07:08","price":1.747},{"date":"1396/08/11 07:32","price":1.7454},{"date":"1396/08/11 08:00","price":1.7427},{"date":"1396/08/11 08:32","price":1.7424},{"date":"1396/08/11 09:00","price":1.7422},{"date":"1396/08/11 09:32","price":1.7423},{"date":"1396/08/11 10:32","price":1.744},{"date":"1396/08/11 11:00","price":1.7428},{"date":"1396/08/11 11:32","price":1.738},{"date":"1396/08/11 12:00","price":1.7359},{"date":"1396/08/11 12:32","price":1.7394},{"date":"1396/08/11 13:00","price":1.7455},{"date":"1396/08/11 13:32","price":1.7489},{"date":"1396/08/11 14:08","price":1.7482},{"date":"1396/08/11 14:32","price":1.747},{"date":"1396/08/11 15:00","price":1.7453},{"date":"1396/08/11 15:32","price":1.7417},{"date":"1396/08/11 16:00","price":1.7476},{"date":"1396/08/11 16:32","price":1.7482},{"date":"1396/08/11 17:00","price":1.7465},{"date":"1396/08/11 17:32","price":1.7457},{"date":"1396/08/11 18:00","price":1.7607},{"date":"1396/08/11 19:08","price":1.7655},{"date":"1396/08/11 19:32","price":1.7674},{"date":"1396/08/11 20:00","price":1.7664},{"date":"1396/08/11 20:32","price":1.7674},{"date":"1396/08/11 21:00","price":1.7656},{"date":"1396/08/11 21:32","price":1.7693},{"date":"1396/08/11 22:08","price":1.7698},{"date":"1396/08/11 22:32","price":1.7734},{"date":"1396/08/11 23:00","price":1.7752},{"date":"1396/08/11 23:32","price":1.7825}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399