کمترین: 
540.88
بیشترین: 
549.38
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت گازوئیل امروز 11 آبان 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 آبان 1396 , 546.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/08/11 01:32","price":548},{"date":"1396/08/11 02:32","price":547.38},{"date":"1396/08/11 05:00","price":549},{"date":"1396/08/11 06:08","price":549.25},{"date":"1396/08/11 06:32","price":549.13},{"date":"1396/08/11 07:08","price":549.25},{"date":"1396/08/11 07:32","price":549.13},{"date":"1396/08/11 08:00","price":549.38},{"date":"1396/08/11 08:32","price":549.13},{"date":"1396/08/11 09:00","price":549.25},{"date":"1396/08/11 09:32","price":548.75},{"date":"1396/08/11 11:00","price":548.38},{"date":"1396/08/11 11:32","price":546.63},{"date":"1396/08/11 12:00","price":543.75},{"date":"1396/08/11 12:32","price":543.63},{"date":"1396/08/11 13:00","price":543.5},{"date":"1396/08/11 13:32","price":544.63},{"date":"1396/08/11 14:08","price":542.63},{"date":"1396/08/11 14:32","price":542.13},{"date":"1396/08/11 15:00","price":541.13},{"date":"1396/08/11 15:32","price":540.88},{"date":"1396/08/11 16:00","price":542.38},{"date":"1396/08/11 16:32","price":542.5},{"date":"1396/08/11 17:00","price":542.13},{"date":"1396/08/11 17:32","price":540.88},{"date":"1396/08/11 18:00","price":543.13},{"date":"1396/08/11 18:32","price":544.13},{"date":"1396/08/11 19:08","price":542.63},{"date":"1396/08/11 19:32","price":543.88},{"date":"1396/08/11 20:00","price":544.38},{"date":"1396/08/11 20:32","price":545.88},{"date":"1396/08/11 21:00","price":546.88},{"date":"1396/08/11 21:32","price":546.13},{"date":"1396/08/11 22:08","price":545.25},{"date":"1396/08/11 22:32","price":544.88},{"date":"1396/08/11 23:00","price":545.63},{"date":"1396/08/11 23:32","price":546.38}
بروزرسانی در تاریخ 23 فروردین 1399